Wat vinden kennisinstellingen van de plannen voor de Europese Onderwijsruimte van de Commissie? Neth-ER zet enkele reacties van Europese belangenorganisaties voor u op een rijtje. Zelf vraagt Neth-ER om nauwere samenwerkingsverbanden en een onderwijsruimte die kansen biedt voor iedereen.

Wat vinden kennisinstellingen van de Europese Onderwijsruimte?

Reactie EUA

De European University Association (EUA) ziet de Europese Onderwijsruimte (EEA) als erkenning van de essentiële bijdrage van onderwijs aan de toekomst van Europa. De EUA vraagt om synergiën tussen de EEA en andere EU-initiatieven op het gebied van onderzoek en innovatie, digitalisering en de samenleving. Wat betreft erkenning en kwaliteitszorg, zal de EEA afgestemd moeten worden op de European Higher Education Area en het Bolognaproces. Ook zijn er nauwere banden met de Europese onderzoeksruimte nodig. Verder wil de EUA dat inclusie wordt verankerd in Erasmus+, zowel voor uitwisselingen tussen EU-lidstaten als met internationale partners.

Reactie ECIU

Het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) verwelkomt de ambities van de EU om te werken aan een Europees kader voor micro-credentials. Volgens het consortium zouden micro-credentials kansen bieden voor grotere flexibiliteit in het onderwijs. Een flexibeler systeem zou het ontwikkelen van vaardigheden en competenties en leven lang leren makkelijker toegankelijk maken, en beter afstemmen op de behoeften van een (veranderende) Europese samenleving.

Reactie EAEA

De European Association for the Education of Adults (EAEA) verwelkomt de EEA als hoeksteen voor het Europees onderwijs en het beleid van leven lang leren. De EAEA ziet binnen de Onderwijsruimte een rol voor volwassenenonderwijs in het bevorderen van burgerschap, sociale cohesie en veerkracht. De vereniging vraagt om een vervolg op de Europese agenda voor volwassenonderwijs uit 2012, wat voor continuïteit zou zorgen. Ook verzoekt de EAEA meer financiële en structurele ondersteuning om de EEA-doelstelling van 50% deelname aan het volwassenenonderwijs te bewerkstelligen. Tenslotte verwelkomt de club het aangekondigde initiatief over micro-credentials, die als bewijs kunnen dienen van genoten onderwijs.

Reactie LLLP

Het Lifelong Learning Platform (LLLP) is verheugd over de nieuwe visie voor Europees onderwijs en training, en de sleutelrol die zij speelt in Europa’s sociale en duurzame toekomst. Het platform heeft echter zorgen over de prominente focus op formeel onderwijs in de EEA, waar LLLP ook een rol ziet weggelegd voor Leven Lang Leren. Het LLLP benadrukt het belang van continuïteit met het eerste pakket maatregelen dat in 2018 werd gelanceerd, om voort te bouwen op eerder succes. Het LLLP wil ook een verdriedubbeld budget voor Erasmus+ om de doelen van de EEA binnen vijf jaar te behalen. Verder verwelkomt het platform de link met de Europese onderzoeksruimte. Daarnaast vraagt het LLLP in hun reactie ook aandacht voor gelijkheid, duurzaamheid en sectoroverschrijdende samenwerking.

Standpunt Neth-ER

Neth-ER publiceerde ook een position paper over de Europese Onderwijsruimte. Het Nederlands kennisveld roept op tot nauwere samenwerking en betere coördinatie op focusgebieden als erkenning van diploma’s en kwalificaties, mobiliteit en het opzetten van netwerken en partnerschappen. De wederzijdse erkenning van diploma’s en kwalificaties in de EU-lidstaten is een van de belangrijkste voorwaarden voor het realiseren van de EEA, net als leermobiliteit in alle opleidingen. Tenslotte moet de EEA moet kansen bieden voor iedereen.

Context

In lijn met de ambitie om tegen 2025 een Europese Onderwijsruimte te realiseren, presenteerde de Commissie op 30 september de Mededeling ‘Achieving a European Education Area by 2025’. Tegelijkertijd werden de plannen voor de Europese Onderzoeksruimte en het Digital Education Action Plan gepubliceerd. Gezamenlijk zullen deze plannen bijdragen aan de prioriteiten voor de groene en digitale transities en een Europees herstel.