Diploma’s en kwalificaties zouden in Europa automatisch moeten worden erkend. Dat stelt de Europese Commissie voor in een voorstel voor een Raadsaanbeveling die onderdeel is van een groter onderwijspakket. De Commissie doet ook voorstellen voor het verbeteren van de taalkennis van jongeren, centres for excellence voor het mbo en het versterken van de stem van Europa’s jeugd.

Commissie wil automatische erkenning van diploma’s in Europa

Automatische erkenning diploma’s

Kwalificaties en diploma’s zouden in Europa automatisch moeten worden erkend. Dat is een voorstel van de Europese Commissie in hun ‘Proposal for a Council Recommendation on promoting automatic mutual recognition of higher education and upper secondary education diplomas and the outcomes of learning periods abroad’. Dit voorstel maakt onderdeel uit van een groter onderwijspakket en is onderdeel van de invulling van de Europese onderwijsruimte. Niet alleen kwalificaties en diploma’s zouden volgens de Commissie automatisch moeten worden erkend, maar ook studieperiodes in het buitenland. Dit voorstel moet nog worden besproken door de EU-lidstaten.

Europese Universiteitsnetwerken

Europese universiteitsnetwerken moeten gaan zorgen voor een betere grensoverschrijdende samenwerking voor de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit staat in de Mededeling ‘Building a stronger Europe: new initiatives to further boost role of youth, education and culture policies’. Het doel is om voor 2024 minstens twintig universiteitsnetwerken op te richten. In 2019 zal een pilot van start gaan onder Erasmus+. De Commissie wil daarnaast werken aan een European degree dat wordt erkend in heel Europa.

Taalonderwijs op alle niveaus

Lidstaten moeten zich inzetten voor beter taalonderwijs, zodat jongeren naast de taal van de eigen onderwijsinstelling, twee andere talen goed leren beheersen. Dit zou moeten gelden voor alle jongeren in leerplichtonderwijs. Dit staat in een voorstel voor de raadsaanbeveling over ‘a comprehensive approach to the teaching and learning of languages’.

Excellentie in mbo

De Commissie wil ook het opzetten van centres for excellence voor mbo ondersteunen. Deze centra moeten gaan zorgen voor synergiëen met universiteiten om gezamenlijk bij te dragen aan de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor innovatie en het Europees concurrentievermogen.

Onderwijs minder prioriteit in Jeugdstrategie

Onderwijs lijkt in de nieuw voorgestelde Youth Strategy 2019-2027 een minder prioritaire plek te krijgen. In de huidige strategie is onderwijs één van de thematische prioriteiten, maar hier komt verandering in. De Commissie stelt, als onderdeel van het onderwijspakket, de belangen en stem van jongeren in EU beleid centraal in de nieuwe Jeugdstrategie.

Reactie LLLP

Het Lifelong Learning Platform (LLLP) stelt in een reactie dat het de initiatieven in het pakket steunt, maar roept de lidstaten en de EU-instellingen op om ervoor te zorgen dat het aandacht voor leven lang leren wordt behouden en sector-overschrijdende samenwerking wordt versterkt. Ook is het LLLP van mening dat formele en informele leeromgevingen binnen het pakket nog verder ontwikkeld kunnen worden en dat er instrumenten moeten worden opgezet om het pakket werkbaar te maken.

Reactie EUA

De EUA verwelkomt in een reactie het onderwijspakket met Commissievoorstellen voor een Europese Onderwijsruimte in 2025. De EUA is onder andere blij met het versterken van grensoverschrijdende samenwerking door bijvoorbeeld ‘Europese Universiteiten’. EUA benadrukt echter dat het grote aantal overige specifieke samenwerkingsprojecten onder Erasmus+ minstens zo belangrijk zijn, omdat deze bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van hoger onderwijs en ook samenwerking met andere sectoren en andere onderwijsniveaus faciliteren.

Reactie EAEA

De European Association for the Education of Adults (EAEA) waardeert in een statement de aandacht voor een leven lang leren in de Mededeling van de Commissie. De voorgestelde maatregelen passen volgens EAEA echter niet in een holistische benadering van een leven lang leren: het pakket focust sterk op jonge mensen. Concreet is er te weinig aandacht voor volwassenenonderwijs waardoor volwassenen achter kunnen blijven in de Europese Onderwijsruimte. De EAEA vraagt daarom meer erkenning voor de rol van volwassenonderwijs in de initiatieven van de Commissie. 

Context

Deze voorstellen zijn onderdeel van het tweede onderwijspakket met initiatieven ter invulling van het voorstel van het door de Commissie voorgestelde Europese Onderwijsruimte. Het onderwijspakket bevat voorstellen voor een nieuwe Jeugdstrategie, een nieuwe Europese Agenda voor Cultuur, wederzijdse erkenning van diploma’s, het verbeteren van taalkennis, en een Mededeling over voorschools onderwijs en opvang. Dit pakket volgt op een eerder onderwijspakket uit januari 2018. Het betreft voorstellen van de Commissie waar nog geen besluit over is genomen. De Commissie heeft in een Eurobarometer onderzoek jongeren van 15-30 jaar uit alle EU lidstaten bevraagd over de Europese Onderwijsruimte. Eén van de resultaten is dat de automatische erkenning van diploma’s en kwalificaties door 91 procent van de ondervraagden als nuttig wordt beschouwd. Ook ziet 93 procent van de jongeren het nut in van de toekomstige Europese Universiteitsnetwerken.