Verdere vereenvoudiging van EU-financiering voor onderzoek en innovatie is nodig. Dit kan bijvoorbeeld door de evaluatie en selectie van goede projectvoorstellen in Horizon 2020 te erkennen in andere EU-programma’s, om zo de toewijzing van EU-financiering te versimpelen. Dit stelt de Europese Rekenkamer in haar briefing over simplificatie in KP9. Vereenvoudiging van EU-financiering voor onderzoek is complex: ondanks inspanningen in Horizon 2020 is er nog ruimte voor verbetering.


Europese Rekenkamer: verdere simplificatie noodzakelijk in KP9

Betere afstemming met andere programma’s

Meer simplificatie van Europese financiering voor onderzoek en innovatie is nodig. Dat stelt de Europese Rekenkamer in de publicatie 'A contribution to simplification of EU research programme beyond Horizon 2020'. Een van de aanbevelingen is dat de evaluatie en selectie van goede projectvoorstellen in Horizon 2020 erkend moet worden in andere EU programma's, zoals de structuurfondsen. De Rekenkamer adviseert om een coördinatiemechanisme te ontwikkelen om te voorkomen dat de Commissie dubbel werk verricht en om de toewijzing van EU-financiering te versimpelen. Dit moet ook leiden tot een betere regionale spreiding van onderzoeksgeld: momenteel zijn er nog grote verschillen tussen de onderzoek- en innovatieprestaties binnen de EU.

Overige aanbevelingen

Ook is het noodzakelijk te onderzoeken of het gebruik van vereenvoudigde financieringsinstrumenten, zoals lump sums en prijzen, een stimulans is voor bredere deelname aan het kaderprogramma. Daarnaast adviseert de Rekenkamer te voorzien in een redelijke overgangsperiode tussen het aannemen en implementeren van regelgeving, om belanghebbenden de kans te geven zich aan te passen aan nieuwe wetgevingskaders. Ten slotte stelt zij voor om meer ruimte te geven aan nationale praktijken op het gebied van audits, accounting en managementpraktijken. De Rekenkamer benadrukt dat simplificatie een aandachtspunt moet blijven in de ontwikkeling van KP9. Hoewel er zichtbaar resultaat is geboekt onder Horizon 2020, blijft vereenvoudiging complex en zijn er nog steeds een aantal onderwerpen waar ruimte is voor verbetering. 

Context

De Europese Rekenkamer heeft op verzoek van het Parlement en de Raad dit document opgesteld, als inbreng voor de discussie over KP9, met de nadruk op simplificatie van EU-financiering voor onderzoek. Het document is geen controleverslag; een controlebeoordeling naar de vereenvoudigingsmaatregelen wordt nog uitgevoerd en zal naar verwachting eind 2018 gepubliceerd worden. Simplificatie is een belangrijk aandachtspunt van de Commissie voor het nieuwe EU onderzoeks- en innovatieprogramma. In mei zal de Commissie haar formele voorstel voor KP9 presenteren.