De EU moet inzetten op het behouden en aantrekken van onderzoekstalent en meer onderzoek & innovatie in beleidsvormingsprocessen. Dat stellen Europese ministers tijdens de Raad voor Concurrentievermogen. Tijdens de bijeenkomst debatteerden de ministers verder over onderzoeksvalorisatie en over hoe gendergelijkheid en jongeren een prominentere rol in onderzoek en innovatie kunnen krijgen.


Raad akkoord over onderzoekstalent, valorisatie en wetenschappelijk beleidsadvies

Drukke agenda voor onderzoeksministers

De Raad voor Concurrentievermogen is na haar bijeenkomst akkoord over verschillende thema’s, zoals internationaal onderzoekstalent, het belang van regionale ecosystemen en wetenschappelijk beleidsadvies. Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen kwamen de ministers bijeen om een  Aanbeveling en een set conclusies aan te nemen en te debatteren over gendergelijkheid en jongeren in onderzoek & innovatie (O&I) en onderzoeksvalorisatie.

Talent aantrekken en behouden

De Raad heeft een Aanbeveling goedgekeurd die als doel heeft getalenteerde onderzoekers in de EU te behouden. Tegelijkertijd moet Europa ook een aantrekkelijke bestemming worden voor onderzoekstalenten buiten de EU. Om dit te realiseren bevat de aanbeveling  een Europees kader voor onderzoeksloopbanen. Dit kader focust zich op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van onderzoekers en sociale beschermingsmaatregelen. Ook moet het kader intersectorale mobiliteit stimuleren, hiermee hoopt ze dat onderzoekers meer transversale vaardigheden opdoen die bij verschillende functies toegepast kunnen worden. Verder zet het kader stevig in op het wegwerken van aanhoudende ongelijkheden in onderzoeksloopbanen op basis van geslacht, leeftijd, seksualiteit, afkomst en dergelijke. Tot slot bevat de aanbeveling een nieuw Europees Handvest voor Onderzoekers die de Gedragscode uit 2005 te herziet.

Ministers betrekken onderzoek in het beleidsproces

Onderzoek en innovatie moet betere betrokken worden in beleidsvormingsprocessen van de EU en haar lidstaten. Dat staat in Conclusies van de Raad. De Raad spoort de Commissie aan om in samenwerking met de lidstaten het concept ‘wetenschap voor beleid’ verder te ontwikkelen en instrumenten op te tuigen die dialoog en mobiliteit tussen overheids- en wetenschappelijke instellingen. Ook moeten onderzoeks gewaardeerd worden voor beleidsadviesactiviteiten. In de conclusies gaat de Raad ook in op het belang van regionale O&I-ecosystemen en meer synergie tussen het cohesiebeleid en O&I fondsen. Een laatste deel van de conclusies verwijst naar de effect van het Europees herstelfonds op de Europese Onderzoeksruimte.

Ministers in debat over valorisatie en gendergelijkheid

De ministers wisselden tijdens de vergadering goede praktijken uit over de wijze waarop onderzoeksresultaten gebruikt kunnen worden om de Europese economie en industrie nieuw leven in te blazen. Tot slot debatteerden de ministers hoe te garanderen dat jongeren en gendergelijkheid een prominentere rol krijgen binnen onderzoek en innovatie. Tijdens dit debat lag de focus op de rol van vrouwen, obstakels voor jong talent, mogelijke ondersteunende maatregelen voor gendergelijkheid en het aantrekkelijker maken van loopbanen voor beginnende onderzoekers.

Context

De Raad voor Concurrentievermogen bestaat uit de Europese ministers voor handel, economie, industrie, onderzoek en innovatie en komt minstens drie maal per jaar bij elkaar. Ook bij de vorige bijeenkomst sprak men over het belang van onderzoek en innovatie voor de concurrentiepositie van de EU. Deze zomer presenteerde de Commissie drie initiatieven voor het bevorderen van onderzoeksloopbanen in de EU. Hieronder viel ten eerste het voorstel van de  reeds goedgekeurde Raadsaanbeveling betreffende een kader voor het aantrekken en behouden van onderzoekstalent. Het pakket bevatte ook een nieuw Europees Handvest voor Onderzoekers eneen Europees competitiekader onderzoekers en onderzoekspersoneel. Universiteitenkoepels spraken al eerder hun steun uit voor de Europese beleidsmaatregelen rond onderzoeksloopbanen.

 

 Mede geschreven door Hannah Teule.