De Europese onderzoeksministers hebben afspraken gemaakt om de aantrekkelijkheid van onderzoekscarrières in de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te verbeteren. De ministers zijn op 27 en 28 mei in de Raad voor Concurrentievermogen samengekomen, waarin onder andere het aannemen van Raadsconclusies over onderzoekscarrières en de verdere uitrol van de vernieuwde ERA zijn behandeld.


Onderzoeksministers behandelen volle agenda over onderzoekscarrières en de ERA

Ministers pleiten voor ondersteuning onderzoekscarrières

De Europese onderzoeksministers gaan zich inzetten voor de aantrekkelijkheid van onderzoekscarrières in de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Tijdens de Raad van Concurrentievermogen op 27 en 28 mei hebben de ministers Raadsconclusies aangenomen over onderzoekscarrières en brain circulation in Europa. Ook hebben zij in een beleidsdebat de verdere uitrol van de ERA besproken. In de Raadsconclusies over onderzoekerscarrières roepen de ministers op om mechanismen om carrièrepaden te ondersteunen en begeleidingsdiensten voor onderzoekers op te zetten.

Een Europees raamwerk voor onderzoekerscarrières

De onderzoeksministers achten het essentieel een flexibel Europees raamwerk voor carrièrepaden in onderzoek te ontwikkelen, ten behoeve van evenwichtige kansen en interoperabiliteit in de ERA. Dit zou de mobiliteit, met name voor jonge onderzoekers, vergemakkelijken. De conclusies pogen een antwoord te bieden op toenemende onzekerheid van werkgelegenheid in de academische wereld, en ongebalanceerde verspreiding van talent. De Raad gaat ook in op het aantrekkelijker maken van het beroep onderzoeker en er wordt gepleit voor betere arbeidsvoorwaarden voor onderzoekers. Het raamwerk zal verschillende componenten bevatten die al zijn benoemd in de Europese Skills Agenda, zoals een taxonomie voor onderzoeksvaardigheden en het inzetten op transversale skills. De Commissie is ook al druk bezig met het opstellen van een vernieuwd Europees Handvest voor Onderzoekers en een Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers. De onderzoeksministers zien de Europese Universiteiten-allianties als testbedden voor mogelijke modellen rondom gezamenlijke rekruteringsprogramma’s, training en carrièreontwikkeling op transnationaal niveau. De Commissie wordt uitgenodigd de resultaten van opgezette pilots te analyseren en met voorstellen te komen tot opvolging van werkende modellen.

Ministers bespreken ook verdere uitrol ERA

De onderzoeksministers bereikten verder consensus over de noodzaak van een gezamenlijke, toekomstgerichte visie op de ERA. Het Portugees voorzitterschap had een notitie voorbereid om het beleidsdebat over de vernieuwing van de ERA aan te jagen. De onderzoeksministers werden onder andere voorgelegd of een functionerende interne markt voor onderzoekers en kennis, met gezamenlijke randvoorwaarden en normen, een van de doelen moet zijn voor de nieuwe visie voor 2030. Ook werd gesproken over de beste processen, mechanismes en wijze om de uitrol van de ERA voor te bereiden.

Een volle agenda

Tijdens de Raad van Concurrentievermogen stonden naast de adoptie van Raadsconclusies over onderzoekscarrières en de uitrol van de ERA het komende decennium, onder andere ook de recent geüpdatete Europese industriestrategie, de nieuwe mondiale aanpak voor onderzoek en innovatie, en Europese publiek-private partnerschappen op de agenda. Het aankomend Sloveens voorzitterschap van de Raad heeft eveneens haar werkprogramma voor een aantal van de thema’s aan de ministers gepresenteerd.

Context

Onderzoekscarrières staan niet voor het eerst op de agenda, tijdens de informele Raad van februari 2021 stond het thema al centraal in het debat. Het is dan ook een van de hoofdprioriteiten van de Portugezen. Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen in december 2020 hebben de ministers de conclusies aangenomen met daarin de geformuleerde doelen voor de vernieuwde ERA. Binnen het ERA transitieforum werken Commissie en lidstaten momenteel aan het nieuwe Pact voor onderzoek en innovatie die de belangrijkste gemeenschappelijke waarden en principes uiteenzet die ten grondslag liggen aan de ERA. Dit Pact neemt de vorm aan van een Raadsaanbeveling, waartoe de Commissie naar verwachting deze zomer een voorstel toe zal doen.