Dossier: PO/VO

Voor het funderend onderwijs ondersteunt en stimuleert de Europese Unie samenwerking tussen onderwijsinstellingen en lidstaten. Bijvoorbeeld door rapporten, mededelingen, mobiliteit en het uitwisselen van good practices. Hiermee tracht de EU zo goed mogelijk bij te dragen aan kwaliteitsvolle onderwijssystemen.


Laatste ontwikkelingen

Vele OESO-landen hebben moeite onderzoek toe te passen binnen beleid- en praktijk.  Dat concludeert de OESO. Strategisch leiderschap, prikkels en financieringsmechanismes zijn nodig om een betere  aanpak van de grond te krijgen.

Er moet meer geïnvesteerd worden in het onderwijs op het gebied van mentale gezondheid volgens het Europees Parlement. Het Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het van de Commissie vraagt om samen met de lidstaten een campagne te beginnen en een plan te maken om mentale gezondheid te beschermen op alle onderwijsniveaus. 

De Commissie zoekt specialisten die plaats willen nemen in een expertgroep, die zich gaat  buigen over het ontwikkelen van een stimulerende leeromgeving voor groepen die het risico lopen om ondermaats te presteren. 

Informaticaonderwijs in het Nederlandse PO/VO niet verplicht, terwijl dat in veel Europese landen wel het geval is. Volgens Eurydice heeft les in informatica op jonge leeftijd heeft veel voordelen. Zo ontwikkelen scholieren al eerder digitale basisvaardigheden en leren over digitale veiligheid. Ook leidt vroeg beginnen met informatica tot meer vrouwen in de ICT-sector.

Strategisch kader onderwijs en opleiding 2020

Binnen het strategisch kader onderwijs en opleiding 2020 (ET2020) zijn een aantal werkgroepen die zich al dan niet exclusief richten op het funderend onderwijs: Schools, Promoting Common Values and Inclusive Education en Digital Education: Learning, Teaching and Assessment. De werkgroepen zijn gericht op het wederzijds leren tussen landen en het identificeren van good-practices. Daarnaast zijn er binnen ET2020 twee EU-onderwijsbenchmarks vastgesteld voor het funderend onderwijs:

  • maximaal 15% van alle vijftienjarigen mag onvoldoende scoren voor lezen, rekenen en exacte vakken;
  • maximaal 10% voortijdige schoolverlaters.

Landen ontvangen jaarlijks via de Education and Training Monitor land-specifieke aanbevelingen op basis van de vastgestelde benchmarks. Het jaarlijkse rapport meet de voortgang van landen én signaleert de uitdagingen en biedt inzicht in de genomen maatregelen om onderwijsgerelateerde kwesties aan te pakken als onderdeel van het Europees Semester-proces.

De opvolger van ET2020 zal onderdeel vormen van de aankondiging die de Europese Commissie zal doen over de European Education Area in het najaar van 2020.

PO/VO in de European Education Area

Onder Mariya Gabriel, Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zal in het derde kwartaal van 2020 een nieuwe mededeling rond de European Education Area (EEA) gepubliceerd worden. De Commissie streeft hierbij naar een eengemaakte Europese Onderwijsruimte tegen het jaar 2025. Deze moet zich richten op alle onderwijsniveaus, waarbij dankzij een gemeenschappelijke onderwijsagenda er meer coördinatie is tussen de lidstaten en ervoor gezorgd wordt dat diploma’s – ook deze behaald in het voortgezet onderwijs – automatisch wederzijds erkend worden.

Deze verwachte mededeling zal verder bouwen op eerdere communicaties en mededelingen. Voor het primair en voortgezet onderwijs heeft de Europese Commissie een aantal punten van aandacht geïdentificeerd zoals onder andere blijkt uit ET2020 en de mededelingen ‘Strengthening European Identity through Education and Culture (2017) en ‘Building a stronger Europe: new initiatives to further boost role of youth, education and culture policies:

  • Focus op sleutelcompetenties, zoals digitale vaardigheden, meertaligheid en ondernemerschap;
  • Aandacht voor innovatieve manieren van leren. Hierbij zullen ook de update van het Digital Education Action Plan en de Green Deal ter ondersteuning dienen;  
  • Een uitgebreider en inclusiever Erasmus, dat mobiliteit en uitwisseling voor iedereen, ook scholieren, ondersteunt;
  • Toegang tot hoog-kwalitatief onderwijs voor iedereen (inclusiviteit) en het aanpakken van voortijdig schoolverlaten;
  • Goed opgeleide leraren;
  • (Europees) burgerschap;
  • Aandacht voor taalonderwijs, met als streefdoel dat  jongeren naast hun moedertaal twee andere Europese talen beheersen.

De Europese Commissie name in 2022 de Raadsaanbeveling Pathways to School Succes aan. Aan de hand hiervan wil zij vroege schoolverlaters en onderpresteren in basisvaardigheden aanpakken. De aanbeveling bevat een aantal beleidsaanbevelingen voor lidstaten, waaronder het meer gebruik maken van Europese middelen om inclusie, gelijkheid en welzijn in het onderwijs te bevorderen.

Geüpdatet op: 26/10/2022

 

lees meer