Hogeronderwijskoepels The Guild, YERUN en EURASHE pleiten voor een hoger Erasmus+ budget en duidelijkere regelgeving rondom mobiliteit, digitalisering, internationalisering en inclusiethema’s. Dat zeggen de koepels in hun review van Erasmus+. Neth-ER geeft in dit artikel een overzicht van de hoofdpunten.


Koepels The Guild, YERUN en EURASHE: versimpel regelgeving en verhoog budget Erasmus+

Regelgeving mobiliteit

Universiteitenkoepels The Guild, the Young European Research Universities Network (YERUN) en hogescholenkoepel European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) pleiten voor duidelijkere regelgeving rondom mobiliteit in Erasmus+. Onder andere dit zeggen de drie koepels in hun position papers over de evaluaties van Erasmus+ 2014-2020 en 2021-2027. The Guild pleit voor harmonisatie van de verschillende soorten mobiliteit in het hele Erasmus+ programma. Ook wil de koepel dat kortlopende doctoraatsmobiliteit aantrekkelijker wordt door de administratieve lasten voor instellingen te verlagen. YERUN wil meer flexibiliteit in de financiering van de actie voor individuele leermobiliteit (KA1). Hogeronderwijskoepel EURASHE roept op om kwetsbare groepen beter te betrekken door Erasmus+ beurzen te verhogen.

Uitbreiding ambitie vereist verhoging budget

Om de ambities van Erasmus+ uit te breiden is er een verhoogd budget nodig, vinden alle drie de koepels. YERUN en The Guild vragen onder meer om een verhoging van het ondersteuningsbudget en de personeelscapaciteit. Tevens pleiten zij voor meer budget van de groene reisbeurs, zodat meer Erasmus+ deelnemers hier gebruik van maken. Daarnaast wil The Guild meer aandacht voor het opschalen van succesvolle samenwerkingspartnerschappen via verschillende financieringsstromen. YERUN ziet potentie om de European University Alliances (EUA) op de lange termijn via aparte middelen te financieren buiten KA2 om, mits het succes van de allianties verder groeit. EURASHE pleit om de EUA juist minder ambitieus te maken en het initiatief diverser te maken, zodat de gehele hogeronderwijssector betrokken kan worden. De rol van Centres of Vocational Excellence (CoVE) in Erasmus+ zijn opvallend afwezig in de papers van The Guild en YERUN. EURASHE, daarentegen, benadrukt wel de rol van CoVE's in het samenbrengen van beroepsonderwijs en hoger onderwijs en het creëren van skills ecosystems.

Digitalisering en EWP

YERUN en The Guild wijzen beide op de problematiek die digitalisering teweeg brengt binnen Erasmus+. Dit heeft gevolgen op zowel technisch vlak als in het mobiliteitsmanagementproces van instellingen. Zo werken Erasmus Without Papers (EWP) en de beneficiary module nog steeds niet goed, wat tot een extra last voor medewerkers zorgt. YERUN en The Guild pleiten daarom voor een verbetering van de digitale hulmiddelen en het vergroten van de interoperabiliteit tussen beide middelen. Interoperabiliteit maakt automatisering van veel handmatige taken mogelijk, wat de administratieve last van het onderwijspersoneel verlaagt. Dit ondersteunt ook de aansluitende structurele veranderingen voor instellingen. EURASHE benadrukt dat virtuele mobiliteit binnen Erasmus+ moet zorgen voor een verbetering in de digitale vaardigheden van leerlingen en docenten. Eerder pleitte the European Universities Association ook al voor een herziening van de digitale instrumenten van Erasmus+.

Internationalisering en waarmaken ambities

The Guild wil de internationale dimensie van Erasmus+ versterken omwille van de geopolitieke prioriteiten van de EU. Bijvoorbeeld door de financiering van credit mobility meer voorspelbaar te maken en de internationale (niet-Europese) mobiliteit verder te verhogen. Om de academische vrijheid in de wereld te versterken stelt The Guild daarnaast voor om wetenschappers en studenten uit risicogebieden buiten Europa structureler te ondersteunen. EURASHE wijst ook op het belang van transnationale en internationale samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen. De koepel wil ook dat instellingen meer betrokken worden bij interregionale samenwerking en gerelateerde investeringen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook pleit EURASHE voor een Europese Hogeronderwijsruimte die verder strekt dan de EU-grenzen. YERUN focust minder op het internationale aspect van Erasmus+, en doet de aanbeveling om betere coördinatie en afstemming tussen nationale agentschappen en universiteiten teweeg te brengen.

Context

Recent sloot de publieke consultatie voor de evaluatie van het Erasmus+ programma van 2014-2020 en 2021-2027. De resultaten van de evaluatie zullen meegenomen worden in het vormgeven van het nieuwe programma. Ook Neth-ER reageerde op deze consultatie en schreef in haar position paper dat de kwaliteit van onderwijs voorop moet staan. Daarnaast geven studenten elf aanbevelingen voor de verbetering van Erasmus+. Het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) bracht als eerste een position paper ten behoeve van de consultatie van het Erasmus+ programma uit. Hierin pleitte ze voor een efficiënter gebruik van het budget omwille de impact van de partnerschapsinitiatieven. 
Veel organisaties pleiten er in hun reacties voor om het Erasmus+ budget te verhogen, dat staat in schril contrast met berichten dat het huidige Erasmus+ budget onder druk staat. Het Europees Parlement mengt zich ook in de discussies over het programma en concludeert dat het volgende Erasmus+ programma simpeler moet.

Mede geschreven door Vincent Klein Ikkink.