De Commissie presenteert het jaarlijkse werkprogramma voor Erasmus+. De start van het programma, inclusief budgetverdeling, is hiermee definitief. Met 26,2 miljard euro op zak hoopt Erasmus+ te evolueren naar een inclusief, groen en digitaal programma.


Erasmus+ officieel van start, werkprogramma bekend

Erasmus+ van start gegaan

De Commissie heeft het jaarlijkse werkprogramma voor Erasmus+ aangenomen. Hiermee is het nieuwe EU-onderwijsprogramma voor 2021-2027 van start gegaan. De programmagids 2021 en de eerste calls van dit jaar zijn nu ook gepubliceerd. De uitkomst bevestigt een budget van 26,2 miljard euro (in lopende prijzen) voor het nieuwe programma. Daarnaast is ook nog eens 2,2 miljard euro gereserveerd vanuit de middelen voor externe acties van de EU. Met een flink hoger budget - vergeleken met 14,7 miljard euro voor het programma 2014-2020 - wordt Erasmus+ uitgebreid en verbeterd. Gezien de algemene tevredenheid over het Erasmus+, zijn er geen grote veranderingen ten opzichte van het vorige programma.

Waar gaat het budget naar toe?

Grofweg 70% van het budget is bestemd voor leermobiliteit, waar binnen het nieuwe programma ook volwassenenonderwijs onder valt. Procentueel gezien blijven de aandelen voor de verschillende onderwijslagen vrijwel gelijk, maar met een groter algeheel budget wil het programma wel meer studenten bereiken. De overige 30% van het budget gaat naar grensoverschrijdende samenwerking in alle onderwijslagen, waar ook twee van de nieuw opgenomen initiatieven onder vallen: de European Universities en de Centres of Vocational Excellence. Deze zullen een volledige uitrol zien binnen de programmaperiode van zeven jaar.

Een inclusief, groen en digitaal programma

In lijn met de speerpunten van de Europese Onderwijsruimte, het Digital Education Action Plan, en de Europese Green Deal schenkt het nieuwe programma aandacht aan inclusiviteit en diversiteit, en de groene en digitale transities. Om inclusiviteit te bevorderen is een model geïntroduceerd voor nieuwe, kleinschalige partnerschappen, om zo nieuwkomers te verwelkomen en administratieve lasten voor deze groep te beperken. Nieuwe Blended Intensive Programmes gaan online leren combineren met een korte mobiliteitsperiode in het buitenland. De uitrol van de European Student Card versimpelt beursaanvragen door deze digitaal te laten verlopen. Ook wordt ingezet op digi-vaardigden door stages in de digitale sector te faciliteren. Om groen reizen te stimuleren maken studenten aanspraak op een top-up wanneer zij kiezen voor een duurzaam vervoersmiddel. Ook krijgen de drie thema’s prioriteit in projectaanvragen.

Context

In december 2020 bereikten het Parlement en de Raad een politiek akkoord op het Erasmus+-programma. Sindsdien was het wachten op de inhoud voor het programma echt van start kon gaan. Hoewel de Commissie in 2018 een budgetverdubbeling voor het nieuwe programma voorstelde van 30 miljard euro, en het Parlement zelfs pleitte voor een verdriedubbeling, is het nu in samenspraak met de regeringsleiders uitgekomen op 26,2 miljard euro. Daarnaast is 2,2 miljard euro gereserveerd binnen het Neighbourhood, Development and Cooperation Instrument en het Instrument for Pre-Accession (IPA III).