Ondanks dat beleidsmakers volwassenenonderwijs steeds meer onder de aandacht brengen, heeft er sinds 2011 geen stijging plaatsgevonden in het aantal volwassenen dat onderwijs volgt. Dit staat in een rapport van de Education & Training 2020 Working Group on Adult Learning die de voortgang van de hernieuwde Europese Agenda voor het Volwassenenonderwijs analyseert.

Ondanks meer aandacht volwassenenonderwijs geen stijging participatiegraad

Evaluatie volwassenenonderwijsagenda  

Volwassenenonderwijs krijgt steeds meer aandacht van beleidsmakers en ook het onderwijsbeleid is verbreed met meer aandacht voor de situatie van volwassenen. Echter heeft dit nog niet tot een stijging van het aantal volwassenen in onderwijs geresulteerd, zo valt te lezen in het rapport 'Achievements under the Renewed European Agenda for Adult Learning' van de Education & Training 2020 Working Group on Adult Learning. Sinds de vernieuwing van de Europese Agenda voor Volwassenenonderwijs (EAAL) in 2011 zijn er vele Europese initiatieven geïmplementeerd en daarnaast hebben ook de lidstaten beleidsinstrumenten zoals de kwaliteitszorg verbeterd.

Verbeteringen agenda na 2020 

In de agenda voor volwassenenonderwijs post-2020 zal er meer aandacht moeten worden besteed aan financiering, coördinatie, betrokkenheid met werkgevers en professionalisering van personeel en instellingen. Daarnaast oriënteert de ET 2020 Working Group on Adult Learning alvast op de toekomst en stelt dat de focusgebieden zich moeten richten op een inclusieve en digitale maatschappij en op het creëren van leerwerkplekken voor volwassenen. Om iedere volwassene te bereiken is er bijzondere aandacht nodig voor groepen met een migrantenachtergrond, individuen die lang geen onderwijs hebben gevolg, een gebrek aan basisvaardigheden, werklozen, en armoedegroepen. 

Context

Volwassenenonderwijs betreft het gehele instrumentarium aan formele en informele leeractiviteiten die volwassenen volgen na het verlaten van het algemeen of beroepsonderwijs. Om volwassenenonderwijs in de EU te stimuleren nam de Raad in 2011 de hernieuwde Europese Agenda voor Volwassenenonderwijs (EAAL) aan als onderdeel van de Onderwijs en Training 2020 (ET 2020)-doelstellingen. De EAAL identificeert vier prioriteiten tot aan 2020, namelijk beter bestuur, meer aanbod, flexibelere en bredere toegang en betere kwaliteitszorg. Het doel van het rapport is enerzijds het analyseren van behaalde resultaten en anderzijds het voorsorteren op prioriteiten en onderwerpen die kunnen worden overwogen in opvolger van de ET 2020-strategie.