200.000 nieuwe banen, 90% meer citaties en burgerwetenschap in 11% van de projecten: het is een greep uit de impact die Horizon Europe nastreeft. In een nulmeting legt de Commissie uit hoe ze de impact van het programma wil meten en wat als absoluut minimum geldt. De meting zal een rol spelen in de evaluatie van Horizon Europe.


Horizon Europe moet 200.000 banen en 90% extra citaties opleveren

Nulmeting voor wetenschap, maatschappij en economie

Een serie indicatoren toont aan welke impact Horizon Europe nastreeft. Door aan elke indicator een cijfer te plakken, wil de Commissie duidelijk maken hoeveel impact het programma minimaal moet bewerkstelligen om van een succes te spreken. Alles daarboven is mooi meegenomen, stelt de Commissie in een ‘Baseline and benchmark report’ en het ‘Indicator methodology and metadata handbook’. Let wel op: het gaat om de impact van het programma, niet van individuele projecten.

Doelen wettelijk bepaald

De doelen van Horizon Europe zijn wettelijk vastgelegd in de Verordening. Het programma streeft naar impact op drie deelgebieden, namelijk wetenschappelijk, maatschappelijk en economisch. Een annex bij het programma splits dit nader uit in zogenaamde ‘key impact pathways’ of kerneffecttrajecten. Elk deelgebied heeft drie indicatoren, die op hun beurt zijn onderverdeeld in doelen op de korte, middellange en lange termijn. Eén van de indicatoren voor wetenschap is bijvoorbeeld de creatie van hoogwaardige nieuwe kennis. Voor de kortermijnimpact kijkt de Commissie naar het aantal publicaties, voor de middellange termijn naar de citatie-index, en voor de lange termijn of de publicaties een essentiële bijdrage aan de wetenschap leverden.

Wettelijke doelen nu gekwantificeerd

De nieuwe rapporten werken de impactdoelen nader uit. Voor ieder doel legt de Commissie nu uit hoe ze de impact precies wil gaan meten. Het eerste rapport gaat bijvoorbeeld in op welke publicaties worden bijgehouden en hoe citaties worden gewogen. Vervolgens past het tweede rapport die methodologie direct toe in een nulmeting, die als maatstaf voor succes kan dienen. De auteurs stellen bijvoorbeeld dat Europese publicaties wereldwijd 20% vaker geciteerd worden. Voor Horizon 2020-publicaties lag dat percentage zelfs op 90%, en daarom moet ook Horizon Europe hiernaar streven.

Ambitieuze doelen

Het rapport legt de lat hoog. Zo is 42-46% van de Europese publicaties open access, maar streeft Horizon Europe naar 84%. Van alle projecten dient 11% burgers te betrekken. Projectfinanciering zal 200.000 permanente, nieuwe banen hebben opgeleverd in 2030, waarvan 80.000 hooggeschoold. Bovendien zullen deelnemende bedrijven 11% sneller groeien dan hun concurrenten. De doelen zijn ambitieus, maar lijken niet onrealistisch: nagenoeg alle ijkpunten komen immers voort uit Horizon 2020.

Context

De rapporten zijn onderdeel van een ‘Study to support the monitoring and evaluation of the framework programme for research and innovation along key impact pathways’. Een derde rapport bevat interne IT-aanbevelingen voor de Commissie. De studie draagt bij aan een bredere ambitie van de Commissie om de impact van haar programma’s helder in kaart te brengen. De uitgebreide aandacht voor impact in de Verordening is dan ook geen toeval. De eerste resultaten van Horizon Europe zullen een rol spelen in de tussentijdse evaluaties de komende jaren.