Horizon Europe is af. Nog dezelfde nacht na het akkoord over de meerjarenbegroting is de laatste triloog over Horizon Europe gestart en in het ochtendgloren afgerond. Verschillende bronnen melden dat vrijwel alle programmaonderdelen erop vooruitgaan. Met name de ERC, de clusters cultuur en veiligheid en de EIT profiteren van het extra budget. Over de overige lopende zaken zijn nog geen details bekend, waaronder de deelname van derde landen en synergieën.


Horizon Europe is af, budgetverdeling bekend

Akkoord op Horizon Europe

De Europese instellingen hebben een akkoord bereikt over de Verordening voor Horizon Europe. Daarmee is het programma af. Het budget van Horizon Europe komt uit op zo’n 95,5 miljard euro in lopende prijzen, of 84,9 miljard in 2018 prijzen. Dat is zo’n 10% meer dan de lidstaten in juli afspraken. Na het nachtelijke akkoord zullen de Raad en het Parlement de Verordening nog officieel moeten bekrachtigen. Dat kan pas nadat de Verordening voor het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 is bekrachtigd. Hoewel nog niet alle details bekend zijn gemaakt, maakt Neth-ER de balans op. In de bijlage vindt u een handig overzicht van de uitkomsten van de onderhandelingen. Daarnaast maakt Neth-ER een nadere analyse van de budgetverdeling.

Bijna alles gaat er financieel op vooruit

Bijna alle programmaonderdelen lijken te profiteren van de top-up van vier miljard euro uit het politieke MFK-akkoord van 10 november en de vijf miljard uit het herstelfonds NextGenerationEU. Enkel het zesde cluster voor voeding, landbouw & bio-economie en het Joint Research Centre lijken geen extra geld te ontvangen. Daarbij moet wel gezegd worden dat de Commissie in de ontwikkelingsfase van Horizon Europe al veel extra geld vrijmaakte voor landbouwonderzoek ter compensatie van het lagere Europese landbouwbudget.

Top-up voor Pijler 1

Pijler 1 voor de financiering van excellent onderzoek profiteert van de top-up die het Parlement bewerkstelligde. De European Research Council (ERC) krijgt het leeuwendeel en ontvangt 25% van de top-up, wat neerkomt op meer dan 1,1 miljard euro. Ook de Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA) gaan er 314 miljoen euro op vooruit. MSCA werd overigens tijdens de Raadsonderhandelingen over het budget ook een beetje gespaard. Tenslotte krijgen de clusters voor onderzoek op het vlak van cultuur (2) en veiligheid (3) relatief veel geld. Opvallend is daarbij cluster twee, dat maar liefst 23% van het extra budget opstrijkt (1 miljard euro), terwijl het slechts 1% van het programma uitmaakt. Het EIT krijgt 279 miljoen extra.

Ook extra budget uit NextGen

Naast de top-up uit het MFK-akkoord tussen het EP en de Raad, was al sinds juli bekend dat Horizon Europe er vijf miljard euro bij krijgt uit het herstelfonds NextGenerationEU. Dat geld zal gaan naar de thematische clusters gezondheid (1), digitaal, industrie & ruimte (4), klimaat, energie & mobiliteit (5) en de European Innovation Council. In de bijlage van dit artikel vindt u een volledig overzicht van de budgetverdeling zoals afgesproken in het akkoord over de Verordening van Horizon Europe.

Context

De Europese instellingen wonden er geen doekjes om en gingen direct na het akkoord over het MFK om tafel voor de laatste triloog over de Verordening van Horizon Europe, om deze vroeg in dezelfde ochtend al af te ronden. Het is nu wachten op de officiële bekrachtiging door de Raad en het Parlement, zodat er spoedig gestart kan worden met de verdere implementatie van het programma. Na de jaarbegroting voor 2021 zal het programmacomité met vertegenwoordigers uit de lidstaten het strategisch plan aannemen. Vervolgens kunnen dan de werkprogramma’s van de verschillende onderdelen worden aangenomen. Door alle hordes verwacht men dat de calls pas vanaf april 2021 daadwerkelijk gelanceerd kunnen worden. Vermoedelijk zal de ERC wel in januari beginnen. Er zijn nog geen details bekend over de andere zaken die nog openstonden, zoals de deelname van derde landen en synergieën met andere programma’s. Wel zou het pay-as-you-go-principe voor geassocieerde landen overeind zijn gebleven, waardoor landen enkel betalen voor de onderdelen waar ze aan deelnemen, zoals de ERC of een thematisch cluster.