Subdossier: European Innovation Council

De European Innovation Council (EIC) werd onder Horizon 2020 geïntroduceerd door Carlos Moedas, voormalig Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, als instrument om het innovatielandschap in Europa versterken en hiermee ook de achterstand op andere wereldspelers zoals de VS en China te verkleinen. De EIC heeft als doel baanbrekende innovatieprojecten te ondersteunen en deze sneller naar de markt te brengen. Onder Horizon Europe zal het initiatief deel uitmaken van pijler drie – ‘Innovative Europe’ met een voorgesteld budget van 10 miljard euro.

EIC pilotfases onder Horizon 2020

De European Innovation Council (EIC) is in de laatste jaren van Horizon 2020 als pilot geïntroduceerd met als doel risicovolle en baanbrekende innovatieprojecten te ondersteunen om zo ook het concurrentievermogen van de EU te versterken. Binnen het werkprogramma 2018-2020 werd dan ook voor de eerste pilot een budget geïntroduceerd van 2,7 miljard euro. De eerste pilot werd in 2019 opgevolgd door de enhanced pilot voor de jaren 2019-2020.

Innovatie-instrumenten samengebracht

De EIC pilot brengt een aantal reeds bestaande Horizon 2020 innovatie-instrumenten samen. Zo bestond de oorspronkelijke pilot uit een combinatie van vier financieringsprogramma's:

  • Het SME instrument of mkb-instrument – hiermee worden Europese midden- en kleine bedrijven met risicovolle, innovatieve ideeën en/of een groot groeipotentieel ondersteund;

  • Fast Track to Innovation (FTI) – hiermee worden samenwerkingsprojecten tussen private bedrijven gesteund die innovatieve ideeën en nieuwe technologieën in een vergevorderde fase op de markt willen brengen;
  • FET (Future and Emerging Technologies) Open - hiermee kunnen radicale nieuwe technologieën in de beginfase van hun ontwikkeling worden ondersteund.
  • Prizes - hiermee kunnen geavanceerde, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen worden gesubsidieerd door middel van het uitreiken van prijzen voor de beste ideeën.

In de enhanced pilot komen deze vier acties terug, maar worden de Pathfinder for Advanced Research en de Accelerator geïntroduceerd. De Pathfinder bouwt voort op de FET Open en het SME Instrument Phase I en staat open voor zowel individuele innovators en mkb als voor universiteiten en onderzoeksinstellingen. De Pathfinder richt zich op innovaties met een lage technology readiness level (TRL) en moet in nauwe afstemming met de ERC en de EIT KICs worden geïmplementeerd.

De Accelerator bouwt dan weer voort op het SME Instrument Phase 2 and 3 en gaat over het naar de  markt brengen en opschalen van baanbrekende innovatie. Het richt zich hiermee op innovaties met een hoge TRL. De Accelerator moet projecten ondersteunen in de vorm van direct blended finance.

Update werkprogramma 2020

De EIC pilot is bottom-up ingericht, wat wil zeggen dat de Commissie in principe van tevoren geen thematische invulling voor de calls vastlegt, maar dat innovatoren vrij zijn voorstellen in te dienen over onderwerpen die zij relevant achten. Een uitzondering hierop vormt echter de eenmalige ‘Green Deal call’ in 2020 van 350 miljoen euro – waarvan 300 miljoen voorzien is voor de EIC Accelerator. De Europese Commissie kondigde de call aan in haar voorstel voor het nieuwe werkprogramma van de EIC voor 2020.

Iedereen die een aanvraag wilde indienen voor de call van mei 2020, moest hierbij kunnen aantonen hoe hun innovatie bijdraagt aan minstens een van de acht doelstellingen van de Green Deal. Daarnaast zet de Commissie zich in het aangepaste voorstel in voor gendergelijkheid, met meer kansen voor vrouwelijke CEOs van start-ups.

Tot slot wordt in het werkprogramma ook melding gemaakt van een nieuw pilot-initiatief dat in de tweede helft van het jaar van start zou moeten gaan, namelijk de EIC Scalator. Dit initiatief moet bijdragen aan betere innovatie-ecosystemen en de ontwikkeling van Europese deep-tech leiders. Het richt zich hierbij op succesvolle innovatoren die de Pathfinder en Accelerator zijn ontgroeid en klaar zijn voor een vervolgstap in serie C-financieringsrondes.

De Commissie ziet ook in het herstel van de coronacrisis een grote rol weggelegd voor innovatie en de EIC. Zo besloot ze in april om extra budget (150 miljoen) vrij te maken voor geselecteerde projecten die kunnen bijdragen in de strijd tegen het coronavirus.

EIC Adviesraad

In mei 2017 werd de High Level Group of Innovators aangesteld om aanbevelingen te doen voor de EIC in Horizon Europe. Op 20 november 2017 hebben ze de eerste set aanbevelingen gedaan waarin ze een ambitieus EIC aanmoedigen.

In juni 2019 maakte de Commissie de EIC Adviesraad bekend. Hiervoor heeft de Commissie 22 innovatieleiders aangesteld, waaronder de Nederlander Yousef Yousef. De innovatieleiders zullen in 2019-2020 de Commissie adviseren over de voortgang van de EIC pilot en meehelpen met het opzetten van de EIC, zoals deze uiteindelijk onder Horizon Europe zal worden ingezet. Daarna zullen ze in 2021-2027 betrokken blijven bij het ontwikkelen van de strategie en de opzet van de EIC onder Horizon Europe.

EIC expertgroepen en programmamanagers

Onder de volwaardige EIC wil de Commissie inzetten op een nieuwe manier van financieringsbeheer, namelijk via programmamanagers. Zij zullen verschillende portfolio’s van onderzoeks- en innovatieprojecten overzien en hierbij projecten succesvol moeten begeleiden naar een strategische doorbraak. De Commissie maakte in maart 2020 een expertgroep bekend die aanbevelingen zal ontwikkelen over hoe de programmamanagers vanaf 2021 een maximale impact kunnen bereiken. Er zit, in tegenstelling tot de EIC-adviesraad, geen Nederlander in deze expertgroep. Ook lanceerde de Commissie een call voor een extra EIC-programmamanager die specifiek moet bijdragen aan het behalen van de Europese klimaatambities onder de Green Deal.

Meer informatie

Website Commissie: Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot 
Publicatie Commissie: The European innovation council (EIC)
Publicatie Commissie: From idea to investment – An innovator’s guide to the EIC
Publicatie Commissie: Updated (draft) Work Programme 2018-2020
Publicatie Commissie: Enhanced European Innovation Council (EIC) Pilot – Frequently Asked Questions 
Brochure Commissie: EIC Accelerator 
Neth-ER artikel: Factsheet: De European Innovation Council-pilot
Neth-ER artikel: Update EIC werkprogramma bevat Green Deal call van 350 miljoen

Geüpdatet op: 04/05/2020

lees meer