Europa moet de toon zetten als het gaat om het bepalen van normen in de wereld, vindt de Commissie. Met een nieuwe normalisatiestrategie wil zij daad bij het woord voegen. Onderzoek & innovatie spelen een belangrijke rol in de strategie. De Commissie zal dit jaar nog een Standardisation Booster lanceren voor Horizon Europe-onderzoekers en een handboek over normalisatie publiceren. Ook wil zij het bewustzijn over normalisatie in de academische wereld vergroten en moet er nodig een nieuwe generatie topexperts worden opgeleid.


Commissie wil dat normalisatie de norm wordt

Norm zetten is macht  

Europa wil de normen bepalen in de wereld om zo haar stille concurrentiekracht van de Europese interne markt nog beter in te kunnen zetten. Daartoe presenteert de Commissie een nieuwe Normalisatiestrategie. Naast een voorgestelde update van de Verordening voor normalisatie ter verbetering van het bestuursraamwerk zijn onderzoek, innovatie & training ook belangrijke pijlers van de strategie. Dit jaar nog lanceert de Commissie een Standardisation Booster om onderzoekers in Horizon 2020 en Europe te helpen bij het bepalen of onderzoeksresultaten geschikt zijn voor normalisatie. Daarnaast gaat de Commissie tegen de zomer een handboek publiceren voor onderzoekers om zo de link tussen onderzoek & innovatie (O&I) en normalisatie te versterken. De Commissie is verder voornemens een excellentiehub voor normalisastie experts op te richten.

Normalisatie nog niet sexy 

Normalisatie is nog niet sexy genoeg, vindt de Commissie. Zij wil de bewustwording hierover in de academische wereld vergroten door Standardisation University Days voor onderzoekers en studenten te organiseren. Ook wil zij onder Horizon Europe en COST initiatieven voor jonge onderzoekers opzetten voor de valorisatie van onderzoek door normalisatie en normvoorbereidend onderzoek. Ook wil de Commissie via haar EU Academy Platform e-leermateriaal over normalisatie verspreiden, bijschoolmogelijkheden faciliteren en de ontwikkeling van leermodules over het onderwerp promoten. Volgens de Commissie is een nieuwe generatie normalisatie experts broodnodig.

Context

De Europese interne markt is één van de belangrijkste geopolitieke instrumenten waarover de EU beschikt. Europese regels en normen zijn vaak bepalend op de wereldmarkt. Ook binnen de interne markt verhogen geharmoniseerde normen de interoperabiliteit tussen lidstaten. Toch wordt het belang ervan door belanghebbenden in de kenniswereld nogal onderschat. In een recente consultatie over de nieuwe richtlijnen op het gebied van kennisvalorisatie werd normalisatie amper genoemd als belangrijke valorisatieactiviteit. De normalisatiestrategie is onderdeel van de Europese industriestrategie en kan ook gezien worden als een breder pakket van maatregelen voor kennisvalorisatie. Zo onderneemt de Commissie ook actie op het gebied van intellectueel eigendom.