Er moeten duidelijke, coherente en eenvoudige indicatoren komen waarop de Europese Structuur- en Investeringsfonden beoordeeld en vormgegeven kunnen worden, aldus de Raad. De Commissie moet in samenwerking met lidstaten hiermee de uitvoering van het cohesiebeleid na 2020 vereenvoudigen en synergieën met andere EU fondsen en programma’s versterken.

Cohesiebeleid na 2020: meer vereenvoudiging en synergieën

Indicatoren voor simplificatie en versterking synergieën

Om beter het effect van verschillende ESIF te beoordelen en zo het cohesiebeleid na 2020 te verbeteren, moet er een simpele en duidelijke set regels en indicatoren komen. Dit concludeert de Raad Algemene Zaken. Deze set regels is een middel voor beleidsmakers om ESIF te vereenvoudigen en te werken naar betere synergieën met andere Europese instrumenten. Bij het opstellen van deze regels door de Europese Commissie moeten lidstaten, regio’s en deskundigen goed betrokken worden.

Specifieke aanbevelingen

Verder vindt de Raad dat er betere omstandigheden gecreëerd moeten worden om subsidies en financiële instrumenten van ESIF te combineren met andere Europese financieringsinstrumenten. Ook moet er een meer geïntegreerde aanpak komen voor het combineren van fondsen en het ontwerpen van programma’s, waaronder operationele programma’s, onder het cohesiebeleid. Hierbij is het volgens de Raad belangrijk dat er goed aan de principes van subsidiariteit en proportionaliteit vastgehouden wordt.

Context

De Raad Algemene Zaken bestaat uit ministers van buitenlandse zaken van de verschillende EU lidstaten. De conclusie van de Raad is gebaseerd op het rapport van de High Level Group ESIF . De Commissie publiceerde eerder het zevende Cohesierapport over de onderwerpen waar het cohesiebeleid zich in de toekomst volgens haar zich op moet richten. In de eerste helft van 2018 zal er een publieke consultatie gehouden worden over de toekomstige vormgeving van het cohesiebeleid. In mei 2018 zal het Commissievoorstel voor het Meerjarig Financieel Kader worden gepresenteerd, gevolgd door de wetsvoorstellen voor het cohesiebeleid post-2020.