Europese onderwijsministers zijn het eens geworden over de nieuwe bestuursstructuur van de Europese Onderwijsruimte. Ook namen de lidstaten Raadsconclusies aan over blended learning in het basis- en middelbaar onderwijs en over Europees volwassenonderwijs. Een andere Raadsconclusie verwelkomde het Europese Bauhaus.


Onderwijsministers maken vaart met Europese Onderwijsruimte

Onderwijs: Bestuursstructuur van de Europese onderwijsruimte vastgelegd

De Europese Onderwijsministers hebben een resolutie aangenomen over de bestuursstructuur van de Europese Onderwijsruimte (EEA). Dat deden zij op de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS)-raad. De resolutie is een aanvulling op het strategische kader voor de EEA dat werd aangenomen tijdens de vorige OJCS-raad. De resolutie bepaalt dat een zogenaamde Hoog-ambtelijke Groep Onderwijs en Opleiding de Onderwijsruimte zal coördineren en bijsturen. Hiermee nemen de lidstaten de verantwoordelijkheid op zich om de EEA verder uit te rollen. Daarbij benadrukken lidstaten dat onderwijs valt onder het principe van subsidiariteit, oftewel wat landen zelf kunnen doen moeten ze ook zelf doen. In de groep overleggen hoge ambtenaren en onderwijsexperts uit de lidstaten, die gezamenlijk advies uitbrengen aan de Raad.

Onderwijs en jeugd: Blended learning en volwassenonderwijs

Over blended learning voor het po en vo namen de ministers een Raadsaanbeveling aan. Onder Blended learning verstaat men het combineren van klassieke onderwijs met afstandsonderwijs en digitale leermiddelen. De Raadsconclusie beveelt overheden aan om scholieren te ondersteunen bij leerverlies door gedeeltelijke school­sluitingen en de ontwikkeling van digitale vaardigheden te stimuleren. In het kader van de Europese Agenda Volwassenonderwijs 2030 werd tevens een resolutie aangenomen die inclusiviteit, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid benadrukt. Volwassenonderwijs is opgenomen in de Europese sociale pijler, die bepaalt dat minimaal 60% van de volwassenen deelneemt aan onderwijs en training in 2030.

Cultuur: Bauhaus

Het Europese Bauhaus project moet architectonische oplossingen en traditie combineren met de moderne technologie, vinden de ministers in een Raadsconclusie die het duurzame ontwerpproject verwelkomt. De conclusies stellen dat cultuur, hoogwaardige architectuur en gebouwde omgeving sleutelelementen zijn van het Nieuwe Europese Bauhaus, en maken het Bauhaus tot basis van toekomstige ministeriële afspraken op het gebied van de leefomgeving.

Context

Drie keer per jaar komen de Europese onderwijsministers bijeen in de OJCS-Raad. In de vergadering van 29 en 30 november stonden naast de hierboven besproken onderwerpen het Europese sportmodel, culturele financiering van mediacontent en de EU-jeugdstrategie op agenda. Het Sloveens voorzitterschap kondigde in juni al aan dat het een discussie wilde starten over nieuwe vormen van leren en lesgeven als onderdeel van de digitale transformatie, wat nu gestalte krijgt in de EEA, blended learning en het volwassenenonderwijs. Verbetering van kwaliteit, gelijke kansen, inclusie en succes in het onderwijs is één van de vijf strategische prioriteiten voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs. Het Bauhaus project moet de concrete belichaming van de Green Deal worden in de directe leefomgeving van de Europese burgers. Voor het programma is 85 miljoen euro beschikbaar en in oktober kondigde het EIT aan medefinancierder te worden.