In 2030 moet minimaal 60% van de volwassenen deelnemen aan onderwijs en training, heeft ten minste 78% van de Europese beroepsbevolking een baan en vermindert het aantal mensen dat in armoede leeft met ten minste 15 miljoen. Deze kerndoelen, die zijn vastgelegd in het actieplan voor de Sociale Pijler, zijn ondertekend op de Social Summit in Porto. Meer investeringen in onderwijs, beroepsopleidingen, levenslang leren, bijscholing en omscholing zijn vereist voor het behalen van de doelen.


Minimaal 60% van volwassenen neemt in 2030 deel aan onderwijs en training

Grote rol voor onderwijs en vaardigheden

Op de Social Summit in Porto hebben de voorzitters van de Commissie, het Parlement, het Portugees voorzitterschap en de Europese sociale partners drie kerndoelen voor 2030 ondertekend die zijn vastgelegd in het actieplan van de Europese Sociale Pijler. Zo is er afgesproken dat minimaal 60% van de volwassenen deelneemt aan onderwijs en training in 2030. Om dit doel te behalen is de boodschap aan de Europese Raad dat meer investeren in vaardigheden, levenslang leren en de modernisering van opleiding en training noodzakelijk is. Deze investeringen kunnen mensen in staat stellen nieuwe of aanvullende vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor de groene en digitale transitie.

Ook aandacht voor ongelijkheid en werkloosheid

De deelnemers aan de Social Summit benadrukken het belang van herstel van werkgelegenheid en het creëren van hoogwaardige banen in de periode na de coronapandemie. Dit moet ervoor zorgen dat het tweede kerndoel behaald wordt: in 2030 moet 78% procent van de beroepsbevolking een baan hebben. Dit betekent dat de genderkloof op de arbeidsmarkt ten minste gehalveerd moet worden. Daarnaast is er passend beleid nodig ter bevordering van de sociale zekerheid om tegen 2030 het aantal mensen dat in armoede leeft met ten minste 15 miljoen te verminderen – het derde kerndoel. Lidstaten moeten hierin een ondersteunende rol spelen door het stellen van ambitieuze nationale doelen.

Context

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben in 2017 tijdens de Social Summit van Göteborg het starschot gegeven voor de Europese pijler van sociale rechten. Het actieplan voor de Sociale Pijler, dat in maart door de Commissie werd gepresenteerd, is opgebouwd rond drie hoofdpunten: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsomstandigheden en sociale bescherming en inclusie.