“Met input van het Nederlands kennisveld gaan wij de onderhandelingen in over de toekomstige Europese programma’s: het kan niet beter”. Dat was de reactie van minister Ingrid van Engelshoven, minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij de overhandiging van de drie vision papers van Neth-ER. Sander van den Eijnden, voorzitter Neth-ER, en Fried Kramer, directeur Neth-ER, hebben de minister de visie van het Nederlandse kennisveld op de Europese (kennis)programma’s na 2020 uitgelegd. Een visie gebaseerd op het principe dat investeren in kennis en in de Europese kennisprogramma’s topprioriteit moet zijn in Europa: Knowledge first.

Neth-ER: Maak investeren in kennis prioriteit in Europa

Investeren in kennis

Neth-ER pleit voor een aanzienlijke toename van investeringen in onderzoek, innovatie en onderwijs en niet alleen via de toekomstige programma’s Erasmus en Horizon Europe, maar ook via programma’s die zijn gekoppeld aan het Europese cohesiebeleid in volgende meerjarig financieel kader (MFK). Deze investeringen zijn cruciaal als Europa haar ambitieuze doelstellingen voor slimme, duurzame en inclusieve groei wil behalen. Van Engelshoven verwelkomt de boodschappen van de papers. Deze input is tijdig en kan haar inziens goed bijdragen bij de lastige onderhandelingen die Europa te wachten staan. in de zomer van 2018 zijn alle ideeën en voorstellen na 2020 van de Europese Commissie gepubliceerd en starten de onderhandelingen tussen Raad, Parlement en Commissie.

Horizon Europe

Een gefocust en sterk Negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon Europe) is noodzakelijk. Volgens het Nederlandse kennisveld zou een minimum van 15% van het EU-budget besteed moeten worden aan onderzoek en innovatie (O&I). Nederland is zeer succesvol in de Europese onderzoeksprogramma’s en het is het enige programma waar Nederland netto-ontvanger is. Neth-ER pleit voor de selectie van projectvoorstellen in Horizon Europe op basis van excellentie, aandacht voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Ook moeten burgers worden betrokken bij onderzoek en innovatie; op een vergelijkbare wijze zoals Nederland de burgers betrok bij het opstellen van de Nationale Wetenschapsagenda.

Erasmus

Erasmus+ heeft laten zien een grote Europese toegevoegde waarde te hebben door interculturele uitwisseling, sociale cohesie en slimme Europese groei te bevorderen. Het nieuwe Erasmus-programma heeft daarom een budget nodig van minimaal 3% van de totale EU-begroting na 2020. Erasmus moet inclusief zijn en iedereen de mogelijkheid bieden om op uitwisseling te gaan. Ook moet Erasmus zorgen voor innovatie in het onderwijs en bijdragen aan het bevorderen van kwaliteit van Europese onderwijssystemen.

Cohesiebeleid na 2020

In het derde vision paper pleit Neth-ER ervoor om de impact van het Europese cohesiebeleid na 2020 te vergroten door extra in te zetten op meer thematische samenwerking tussen regio’s, gericht te investeren in menselijk kapitaal en door strategische ondersteuning van partnerschappen tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. De maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen vragen om regionaal beleid dat focust op innovatieve oplossingen en inspeelt op technologische ontwikkelingen zodat Europa het voortouw kan nemen op het gebied van innovatie. Neth-ER roept daarom op tot een coherent, inclusief en duurzaam ‘knowledge first’ beleid, waarbij kennis een centrale rol krijgt in alle EU-beleidsterreinen, waaronder cohesiebeleid.

Context

Met deze vision papers draagt Neth-ER bij aan de discussies over belangrijke Europese programma’s na 2020, te beginnen met de voorbereidingen voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK), de Europese lange-termijn begroting voor de periode 2021-2027. Het startschot voor de onderhandelingen tussen de Europese regeringsleiders verenigd in de Raad en het Europees Parlement is inmiddels gegeven met de publicatie van het voorstel voor het MFK 2021-2027 en de belangen die op het spel staan zijn groot. Ook zullen de discussies over Erasmus, Horizon Europe en het Europese cohesiebeleid binnenkort van start gaan.