Deelname aan activiteiten in het kader van leven lang leren is hoger bij Nederlandse volwassenen dan het EU-gemiddelde. Daarnaast geeft het Nederlandse mbo een relatief groot aantal afgestudeerden werkzekerheid. Dit blijkt uit statistisch overzicht van Cedefop dat de trends op gebied van leven lang leren en mbo vergelijkt tussen Nederland en de rest van de EU.

Nederland presteert goed op leven lang leren en mbo

Statistieken tonen succesvol leven lang leren en mbo

Meer Nederlandse volwassenen nemen deel aan leven lang leren-activiteiten dan gemiddeld in de EU (18,8% tegenover 10,8%). Dit blijkt uit een overzicht van Cedefop dat de statistieken over leven lang leren en het mbo van Nederland vergelijkt met het gemiddelde van de cijfers die gescoord worden in EU-lidstaten. Ook oudere volwassenen, laagopgeleiden en werklozen in Nederland nemen meer deel aan leven lang leren-activiteiten dan het EU-gemiddelde.

Daarnaast vindt een relatief hoog percentage mbo-afgestudeerden tussen de 20 en 34 jaar een baan (85,5% tegenover 78,1% gemiddeld in de EU). Verder wordt benadrukt dat Nederland een relatief laag percentage voortijdig schoolverlaters heeft vergeleken met het EU-gemiddelde en een relatief hoog percentage 30 tot 34-jarigen dat tertiair onderwijs volgt.

Over het rapport

Cedefop heeft voor elke EU-lidstaat een kort statistisch overzicht gepubliceerd, dat ingaat op de belangrijke aspecten gerelateerd aan het mbo en leven lang leren. De uitkomsten zijn gebaseerd op data uit verschillende jaren, waarvan de meest recente uit 2016, en indicatoren zijn onder andere toegang tot onderwijs, vaardigheden en werkgelegenheid. De rapporten geven aan in hoeverre de Europa 2020 doelstellingen zijn behaald en dienen als indicatie voor beleidsmakers. Nederland heeft overigens haar nationale en Europese doelen op het gebied van mbo en leven lang leren behaald.