De Duitse regering voorziet een grote rol voor onderwijs, onderzoek & innovatie in het antwoord op de crisis. Duitsland presenteert in haar programma de prioriteiten voor het voorzitterschap van de Raad van de EU, dat op 1 juli ingaat. Alle pijlen zijn uiteraard gericht op herstel uit de coronacrisis. Hoofdprioriteit daarbij is een snel akkoord op het meerjarig financieel kader.


Grote rol onderwijs & onderzoek in prioriteiten Duits voorzitterschap

Het Duitse antwoord op de crisis

Duitsland heeft de prioriteiten voor haar voorzitterschap gepubliceerd. Onder het motto ‘Together for Europe’s recovery zal Duitsland zich in haar voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie uiteraard richten op een duurzaam economisch herstel na de coronacrisis. Hoofdprioriteit daarbij is een snel akkoord op het meerjarig financieel kader (MFK). Hoewel Horizon Europe en Erasmus+ niet expliciet worden genoemd, ziet het Duits voorzitterschap kennis, onderzoek en onderwijs zijn belangrijke drijfveren van Europese innovatie en concurrentievermogen en spelen ook een sleutelrol bij de implementatie van de Green Deal. Duitsland bekleed het voorzitterschap van juli tot en met december. Hieronder vindt u de prioriteiten van het Duits voorzitterschap op een rijtje:

  1. Een Europees antwoord op de COVID-19 pandemie
  2. Een sterker en innovatiever Europa
  3. Een eerlijk Europa
  4. Een duurzaam Europa
  5. Een Europa van veiligheid en gezamenlijke waarden
  6. Een effectief Europa voor een op regels gebaseerd wereldorde verankerd in partnerschappen

Sleutelrol ERA in gezondheidscrisis 

Samenwerking binnen de Europese onderzoeksruimte (ERA) speelt een sleutelrol in de preventie en aanpak om gezondheidscrises te overwinnen, aldus het Duits voorzitterschap. Zij acht het van groot belang om de Europese Onderzoeksruimte dynamischer en doelgerichter te maken. Voor de verdere ontwikkeling van de ERA wil Duitsland komend half jaar initiatieven lanceren op het gebied van groene waterstof, weerstand tegen pandemieën, burgerparticipatie en uitbreiding van de internationale samenwerking. Ook zal het voorzitterschap de verdere ontwikkeling van  het ERAvsCorona Action Plan bespreken. Naast de huidige gezondheidscrisis wil het Duits voorzitterschap de ontwikkeling van het Europese Beating Cancer Plan en de missie kanker in Horizon Europe ondersteunen.

Technologische & digitale soevereiniteit

Het Duits voorzitterschap acht het cruciaal om actie te ondernemen op digitale en technologische soevereiniteit in strategische sectoren. Samen met de lidstaten wil zij concrete maatregelen nemen om meer autonomie te bereiken. Volgens Duitsland moet digitale soevereiniteit het leitmotif zijn van de Europese digitaliseringsstrategie. Ook zal het Duits voorzitterschap aandacht besteden aan het databeleid, middels Raadsconclusies wil zij bijvoorbeeld stappen maken in het opstellen van gedragsregels omtrent gezondheidsdata.

Meer focus op leven lang leren

Met betrekking tot de update van de Skills Agenda wil het voorzitterschap meer focus op het post-initiële beroepsonderwijs om zo de Europese arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Binnen de Europese Onderwijsruimte wil Duitsland de leermobiliteit verhogen en diplomaerkenning faciliteren. Tijdens het voorzitterschap wil het Duits voorzitterschap ook een nieuwe impuls geven aan het Kopenhagenproces door het ondertekenen van het Osnabrück Communiqué. Zij wil daarin speciale aandacht voor de ontwikkeling van excellent beroepsonderwijs op universiteitsniveau. Tenslotte zal zij zich bezighouden met digitaal onderwijs via het digitaal onderwijsactieplan en de implementatie van het nieuwe Europass platform.

Context

Elk half jaar neemt één van de EU-lidstaten het voorzitterschap van de Raad van de EU op zich en in de tweede helft van 2020 is het de beurt aan Duitsland. Zij neemt het stokje over van Kroatië. Waar Kroatië haar prioriteiten vanwege de crisis moest bijstellen en veel van haar geplande evenementen en onderhandelingen zag sneuvelen, is de opdracht voor Duitsland duidelijk: een Europees antwoord op de crisis. Het Duits voorzitterschap is gelijk ook de start van een nieuwe trojka, Duitsland is daarmee de eerste van drie aansluitende voorzitterschappen. Onlangs publiceerde de trojka bestaande uit Duitsland, Portugal en Slovenië haar trio-programma.