Europeanen hebben een positief beeld over volwassenenonderwijs en bij- en nascholing, blijkt uit een enquête van Cedefop. Een leven lang leren voor persoonlijke ontwikkeling en werk wordt als belangrijk beschouwd onder volwassenen in alle deelnemende landen. In tegenstelling tot de rest van Europa, kijken Nederlanders in de eerste plaats naar hun werkgever voor steun.

Europeanen vinden volwassenenonderwijs en bij- en nascholing waardevol

Positieve kijk op volwassenenonderwijs in Europa

Volwassenenonderwijs en bij- en nascholing in Europa roepen bij veel Europeanen een positief beeld op, zo blijkt uit een enquête van Cedefop. De resultaten in het rapport ‘Perceptions on adult learning and continuing vocational education and training in Europe’ tonen aan dat lagere deelname in volwassenenonderwijs niet per se te wijten is aan een negatief imago. In alle lidstaten zijn de respondenten ervan overtuigd dat levenslang leren belangrijk is voor hun persoonlijke ontwikkeling en werk. Volwassenenonderwijs en bijscholing wordt echter niet even belangrijk gevonden als traditionele onderwijsroutes, maar eerder gezien als een aanvulling voor arbeidsgerelateerde en persoonlijke vaardigheden.

Uitkomsten survey in Europa en Nederland

Twee derde van alle respondenten gaven aan dat volwassenenonderwijs en bij- en nascholing een investeringsprioriteit zou moeten zijn. Ook lijkt het erop dat dit positieve beeld nog even zal aanhouden: minstens 70% van alle respondenten gaf aan te denken dat het belang van bij- en nascholing zal groeien de komende 10 jaar. Zo’n 84% gaf aan dat het in elke baan belangrijk is relevante vaardigheden verder te ontwikkelen via georganiseerde training op het werk. Waar in veel Europese landen steun om deel te nemen aan verdere scholing van vrienden en familie komt, draagt in Nederland de werkgever vaak een ondersteunende rol, net als in Noorwegen en het VK. Ook geeft 87% van de Nederlanders aan opleidingen te volgen voor persoonlijke ontwikkeling, waar in veel andere Europese landen de motivatie vaak bestaat uit het verbeteren van carrièrekansen.

Context

Cedefop, het Europees Centrum voor ontwikkeling van beroepsonderwijs, nam de enquête af onder 40.000 burgers van 25 jaar en ouder die in de Europese Unie, IJsland en Noorwegen wonen. Deze tweede enquête richt zich op het volwassenenonderwijs en bij- en nascholing. Het eerste onderzoek toonde aan dat Europeanen, en vooral Nederlanders, het beroepsonderwijs vaak als minder aantrekkelijk aanschouwen dan algemeen onderwijs.