Onderwijs en training voor iedereen moet prioriteit krijgen in het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK). Dit staat in een resolutie over modernisering van het onderwijs die is aangenomen door het Europees Parlement. Ook geeft het Parlement aanbevelingen over de Europese onderwijsruimte, mobiliteit en leven lang leren en het versterken van de link tussen onderwijs en onderzoek.

EP: prioriteit voor onderwijs en training in toekomstige MFK

Aandacht modernisering HO

Sociale investeringen, met name in onderwijs en training voor iedereen, moeten prioriteit krijgen in het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027. Dit stelt het Europees Parlement in haar resolutie ‘European Parliament resolution of 12 june 2018 on modernisation of education in the EU ’ over het moderniseren van onderwijs. Daarnaast dienen lidstaten nauwer samen te werken voor de modernisering van het onderwijs en moeten de beginselen van de Europese pijler van Sociale Rechten worden doorgevoerd in de nationale systemen.

Europese onderwijsruimte

Volgens het Parlement mag een Europese onderwijsruimte het Bolognaproces niet in gevaar brengen of vervangen, maar dient deze complementair te zijn aan de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA). Het Parlement roept lidstaten op ondersteuning te bieden bij de oprichting van een Europese onderwijsruimte en ook te zorgen voor een sterke onderlinge samenwerkingsband bij de ontwikkeling- en uitvoeringsfase. Verder steunt het Parlement de oprichting van ‘Europese Universiteiten’ voor een innovatievere en aantrekkelijkere plek voor leren en onderzoek.

Mobiliteit en leven lang leren

Verder stelt het Parlement dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat mobiliteit mogelijk is voor iedereen, omdat dit zowel persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleert als de hogere kwaliteit van onderwijs. Ook moedigt het Parlement de lidstaten aan om publieke bewustwording rondom leven lang leren te vergroten zodat met name vrouwen met een lager opleidingsniveau betere kansen kunnen krijgen. Daarnaast steunt het Parlement een verhoogde EU-benchmark voor deelname aan leven lang leren.

Context

Dit rapport is opgesteld via de niet-wetgevende eigen initiatief-procedure door de Commissie voor Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement. Dit betekent dat het Europees Parlement op eigen initiatief een mening geeft over een Commissievoorstel. Met dit rapport reageert het Parlement op de Mededeling over de vernieuwde moderniseringsagenda voor onderwijs en andere ontwikkelingen op het gebied van onderwijs is in de EU. Eerder nam de Raad van de EU al conclusies aan over deze Mededeling.