Als geassocieerd land mag het Verenigd Koninkrijk meedoen met bijna alle onderdelen van Horizon Europe en Britse onderzoekers hebben dezelfde rechten en plichten als Europese. Voorwaarde is wel dat de Britten hun voltallige deelnamekosten betalen. De regels gelden vanaf de start van het Kaderprogramma, zonder dat er verdere onderhandelingen aan te pas komen.


Zo ziet deelname VK aan Horizon Europe eruit

Bijna alle onderdelen open voor deelname VK

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal als geassocieerd land deel kunnen nemen aan bijna alle onderdelen van Horizon Europe, zo blijkt uit de betreffende vraag- en antwoordpublicatie van de Commissie. Britse instellingen zijn enkel uitgesloten van het EIC Fund, het onderdeel van de EIC Accelerator dat leningen en vermogen verstrekt. Ook het European Defence Fund is niet open voor deelname van het VK, aangezien zij een andere juridische basis heeft dan Horizon Europe. De geassocieerde status van het VK garandeert dezelfde rechten en plichten als EU-lidstaten. Zo kunnen Britse instellingen consortia leiden en telt het land mee voor de eisen wat betreft minimale aantallen landen die mee moeten doen in transnationale projecten. In gegronde gevallen zijn er uitzonderingen op de deelname van het VK aan alle onderdelen van Horizon Europe mogelijk. Dit kan het geval zijn wanneer de strategische belangen van de EU in het geding raken.

Deelnamekosten

De financiële bijdrage van het VK die vereist is om mee te doen aan Horizon Europe bestaat uit een operationele contributie voor onderzoeksprojecten en een bijdrage die de administratieve kosten dekt. Indien er significante onevenwichtigheden ontstaan tussen de bijdragen van het VK en haar inkomsten uit het programma, wordt er een correctiemechanisme toegepast om de balans te herstellen. Wanneer het VK ‘te weinig’ betaalt in relatie tot wat ze er uithaalt, zal er een correctie plaatsvinden. Maar als het VK ‘te veel’ betaalt, zal er in eerste instantie geprobeerd worden de successratio van het VK te verhogen. Mocht dat onverhoopt niet lukken zal er worden nagedacht over andere, niet nader gedefinieerde manieren om de balans te herstellen. De laatste stap die eventueel genomen kan worden is dat het VK haar deelname aan het Kaderprogramma of onderdelen ervan heroverweegt.

Context

De geassocieerde status van het VK in Horizon Europe vloeit voort uit de handels- en samenwerkingsovereenkomst die is gesloten in december. Deelname aan het Erasmusprogramma zit niet in de overeenkomst, die nog geratificeerd moet worden door het Europees Parlement. De associatie van het VK voor Horizon Europe wordt formeel van kracht na de definitieve adoptie van het Kaderprogramma, die wordt verwacht in april. Verder wordt er niet meer onderhandeld over de voorwaarden voor deelname van het VK aan Horizon Europe. Naast geassocieerde landen kunnen ook niet-geassocieerde derde landen deelnemen aan Horizon Europe, waarvoor wel strengere eisen gelden. Hoewel de associatie van het VK nog niet definitief is, kunnen Britse onderzoekers wel alvast voorstellen indienen voor lopende aanvraagrondes. Zo publiceerde de European Research Council al haar werkprogramma voor 2021.