Als het aan het Europees Economisch en Sociaal Comité ligt moet de Commissie een balans vinden tussen excellentie en snelheid in de nieuwe Europese Onderzoeksruimte. De EU moet haar ondernemingscultuur aanpassen om de achterstand op de VS en Azië in te halen als het gaat om marktopname van innovaties en octrooiaanvragen. Ook breidt het Comité de Europese lijst van cruciale technologieën en sectoren verder uit.   


EESC: zet in op excellentie én snelheid ERA

“New Deal” voor onderzoek, technologie en innovatie

De nieuwe Europese Onderzoeksruimte (ERA) is een ware “New Deal” voor het Europese onderzoeks- en innovatieklimaat, schrijft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in haar opinie over de ERA. Het EESC kan zich vinden in de nieuwe weg die de Commissie wil inslaan om O&I-resultaten in duurzame bedrijfsactiviteiten om te zetten. In vergelijking met China en de VS is Europa de slechtste leerling van de klas als het gaat om octrooiaanvragen en snelle marktopname van innovaties. Het Comité pleit daarom voor een cultuuromslag, waarin de Commissie een evenwicht moet zoeken tussen excellentie en snelheid in het vercommercialiseren van onderzoeksresultaten.

Ondernemerschap stimuleren

De Commissie moet meer maatregelen nemen ter bevordering van het ondernemerschap van jonge onderzoekers en innovators, aldus het EESC. Ze pleiten voor hogere salarissen en loopbaanvooruitzichten voor jonge onderzoekers. Ook Neth-ER bepleitte eerder dat de nieuwe ERA aandacht moet schenken aan de carrièrebeoordeling van onderzoekers, wat ook op steun kan rekenen van de Europese ministers. Het Comité stelt voor om één register van EU-onderzoekers en -innovators te creëren, zodat beide groepen elkaar beter weten te vinden. De Europese Skills Agenda hoopt ook kruisbestuiving tussen bedrijfsleven en onderzoekers te faciliteren.

Toevoeging cruciale technologieën en sectoren

Het EESC benoemt vijf extra sleutelsectoren en -technologieën waar de EU meer op zou moeten inzetten, te weten i. digitale bedrijfsmodellen; ii. technologieën voor de productie van goederen en levensmiddelen; iii. klinisch onderzoek en de farmaceutische en biotechnologische sector; iv. ruimtevaarttechnologieën; v. schoon water en sanitaire voorzieningen. Daarnaast benadrukt het EESC het belang van onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen. Tot slot uit het Comité haar tevredenheid over de integrale inbedding van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in de ERA-agenda.

Context

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een adviesorgaan van de EU waarin werkgevers, werknemers en andere maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. De Commissie heeft op 30 september 2020 de Mededeling 'A new ERA for Research and Innovation' aangenomen, waarin de beoogde nieuwe visie, doelen en aanpak voor de uitrol van de ERA voor 2025 worden gepresenteerd. Excellentie, concurrentievermogen, openheid en talent staan hierbij aan de basis. In februari presenteerde het Europees Comité van de Regio’s hun advies over de rol steden en regio’s spelen in de nieuwe ERA.