23 maart 2023

De Commissie werkt het Europese antwoord op Amerikaanse Inflation Reduction Act nader uit

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Investeren in schone energie, waterstof, vaardigheden en zeldzame grondstoffen. Dat is het Europese antwoord van de Commissie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act en soortgelijke initiatieven in de wereld. De Commissie heeft de Net-Zero Industry Act, de Critical Raw Materials Act en de plannen voor een Europese waterstofbank gepresenteerd. Onderzoek & innovatie (O&I) en vaardigheden zijn belangrijke componenten om de plannen te realiseren.


De Commissie werkt het Europese antwoord op Amerikaanse Inflation Reduction Act nader uit

Schone technologieën opschalen

De Commissie wil vol inzetten op schone energie, waterstof, vaardigheden en zeldzame grondstoffen. Dit is de basis van het Europese antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act en andere initiatieven in de wereld. Een belangrijk onderdeel van de gepresenteerde Verordeningen is de Net-Zero Industry Act waarmee de Commissie de productie van schone technologieën in de EU wil opvoeren. Dit moet bijdragen aan het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2030. De Commissie wil vrij verkeer van schone technologieën binnen de interne markt. Ook worden lidstaten in staat gesteld om regulatory sandboxes op te zetten, die een omgeving bieden om innovatieve schone technologieën te testen onder flexibele regelgevingsvoorwaarden. Daarnaast mogen lidstaten zogenaamde net-zero strategic projects starten, die een speciale prioriteitsstatus zullen krijgen om procedures voor vergunningen te verkorten. Binnen deze strategische projecten mogen lidstaten ook maatregelen nemen om werknemers aan te trekken, bij- en om te scholen.

Net-Zero Industry Academies

Een ander belangrijk en relevant voorstel voor het kennisveld zijn de Net-Zero Industry Academies. De Commissie realiseert zich terdege dat er genoeg geschoolde arbeidskrachten nodig zijn voor de ondersteuning van de productie van schone technologieën in de EU. De Net-Zero Industry Academies en het Net-Zero Europe Platform zullen hieraan bijdragen. De Net-Zero Industry Academies hebben als doel om leerprogramma’s en leer- en opleidingsmateriaal te ontwikkelen omtrent schone technologieën en zeldzame grondstoffen. Ook zullen er microcredentials ontwikkeld worden om mensen flexibel bij- en om te scholen binnen de grens, maar ook grensoverschrijdend.  Het Net-Zero Europe Platform zal de Commissie ondersteunen bij het beoordelen, monitoren en voorspellen van de vraag naar en aanbod van geschoolde arbeidskrachten. Dit platform zal ook toezicht houden op de activiteiten van de Academies. Tenslotte wil de Commissie dat lidstaten het erkennen van professionele kwalificaties van gereguleerde beroepen binnen sectoren voor schone technologieën versimpelen. 

Investeren in kritische grondstoffen

De EU kan het opschalen van schone technologieën niet realiseren zonder voldoende zeldzame grondstoffen. Daarom presenteert zij tegelijkertijd ook de Critical Raw Materials Act die ervoor moet zorgen dat meer van deze grondstoffen vanuit de EU of partnerlanden komen. De Commissie wil ook investeren in onderzoek, innovatie en vaardigheden op het gebied van deze grondstoffen. Dit betekent dat de invoering en toepassing van baanbrekende technologieën op het gebied van grondstoffen moet worden versterkt. In de Raw Materials Academy worden vaardigheden voor het werken in de toeleveringsketens van kritische grondstoffen gepromoot. Hiernaast wordt de Global Gateway ingezet als instrument om partnerlanden bij te staan in de ontwikkeling van winning- en verwerkingscapaciteiten voor grondstoffen. Hierbij wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van vaardigheden.

Geld lenen voor waterstof

De Commissie wil de productie van waterstof een extra zwengel geven met de oprichting van de Europese waterstofbank die zij in 2022 aankondigde. In een Mededeling zet zij de plannen voor de bank uiteen die ervoor moeten zorgen dat privaat investeren in waterstofprojecten minder risicovol wordt. De waterstofbank heeft als doel om een Europese waterstofmarkt te creëren.

Context

In 2023 introduceerde de Commissie het Green Deal Industrial Plan, zonder hier extra geld voor vrij te maken. Het plan focust op vier pijlers, namelijk een versimpeld regelgevend kader, versnelde toegang tot financiering, vaardighedenontwikkeling en veerkrachtige waardeketens. Deze Verordeningen moeten de plannen in wetgeving gieten. Strategische autonomie voor Europa staat al sinds het aantreden van de Commissie in 2019 hoog op de agenda en staat centraal binnen het Europese industriebeleid. De gevolgen van de coronacrisis, de Russische invasie en groene plannen van concullega's nopen de EU een tandje bij te zetten. De in 2021 gepresenteerde Chips Act is ook een voorbeeld van de Europese wens naar meer strategische autonomie. Tijdens de coronapandemie kreeg het concept van strategische autonomie in Europa al vorm. In de State of the Union van 2022 kondigde Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Commissie, de Critical Raw Materials Act en de European Hydrogen Act al aan, die nu dus handen en voeten krijgen. Op 23 en 24 maart 2023 spreken regeringsleiders onder andere over het zojuist gepresenteerde pakket.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.