De Commissie heeft officieel het online platform ‘Kohesio’ gelanceerd. Op dit platform staat informatie beschikbaar over meer dan 1,5 miljoen door het cohesiebeleid gefinancierde projecten. Alle projecten binnen de lidstaten die vanaf 2014 financiering ontvingen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds staan op het platform. Aan de hand van dit platform realiseert de EU een transparanter en interactiever cohesiebeleid. Tevens moet het platform de convergentie tussen regio's in Europa verder bevorderen.  


Commissie lanceert online platform met informatie over 1,5 miljoen cohesieprojecten

Commissie presenteert Kohesio

De Commissie presenteert een nieuw online platform dat zorgt voor een toegankelijker en transparanter cohesiebeleid. Met het zogeheten Kohesio-platform zijn de gegevens van ruim 1,5 miljoen projecten gefinancierd uit het Europees cohesiebeleid beschikbaar. Het gaat hierbij specifiek om projecten die vanaf 2014 zijn gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarbij biedt het platform gegevens over meer dan de 500.000 begunstigden en is tevens de stand van de uitvoering van de projecten te raadplegen. Dankzij een interactieve kaart is het zelfs mogelijk om informatie op geografische wijze te vinden en op te vragen. Lidstaten, regio’s en kennisinstellingen kunnen met behulp van de opengestelde gegevens onderling informatie uitwisselen en de opbrengsten van vruchtbare projecten met elkaar delen. In samenwerking met nationale autoriteiten zal de Commissie het Kohesio-platform verder ontwikkelen en ook de gegevens over projecten in het kader van de nieuwe programmeringsperiode 2021-2027 toegankelijk maken. Het nu nog Engelstalige platform zal spoedig in alle officiële talen van de EU leesbaar zijn.

Veel info beschikbaar over Nederlandse projecten   

Ook staan in het Kohesio-platform de projectgegevens van meer dan 14.000 projecten in Nederland weergegeven. Het is mogelijk om per provincie, per thema, per begunstigde of per fonds het betreffende project op te zoeken. Indien dit niet volstaat, zijn er specifiekere zoekcriteria zoals het totale budget dan wel de contributie die het project krijgt van de EU. Als het project eenmaal is gevonden, is een breed scala aan informatie beschikbaar, waaronder de namen van de begunstigden, het fonds, start- en einddatum, het totale budget en de EU-bijdrage.

Context

Het Kohesio-platform werd gelanceerd tijdens het 8e Cohesieforum. Het platform is complementair aan het in 2015 opgezette openbare gegevensplatform over het cohesiebeleid. Dat platform verstrekt voornamelijk financiële informatie op programmaniveau, terwijl Kohesio dit aanvult met projectgegevens. Het Europees cohesiebeleid is bedoeld om de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de EU te versterken. De Commissie hoopt dat op deze manier de huidige economische en sociale verschillen tussen landen en regio’s gecorrigeerd kunnen worden. Onlangs concludeerde de Commissie dat, mede dankzij het Cohesiebeleid van de EU, landen in Centraal- en Oost-Europa immense economische inhaalslag hebben gemaakt ten opzichte van West- en Zuid-Europese landen. Indien deze landen de betreffende inhaalslag willen doorzetten moeten er echter nog wel kennisintensieve stappen worden genomen.