Sociale- en geesteswetenschappen (SSH) dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Sociale innovatie-onderzoek versterkt deze disciplines, maar moet voldoen aan drie voorwaarden: interdisciplinariteit, transdisciplinariteit en aanwezigheid van platforms om dit tot uiting te laten komen. Dit concludeert de Commissie in haar rapport over de rol van sociale innovatie in SSH.

Sociale innovatie versterkt bijdrage SSH aan maatschappij

De rol van sociale- en geesteswetenschappen

Sociale- en geesteswetenschappen (SSH) spelen een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Sociale innovatie versterkt de positie van SSH in het Europese onderzoeksveld. door het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor sociale uitdagingen. Dit staat in het rapport Social Innovation as a Trigger for Transformations - The role of research van de Europese Commissie. Door de groeiende dreiging van maatschappelijke problemen als sociale ongelijkheid, geweld en klimaatveranderingen is de Commissie van mening dat SSH en sociale innovatie serieuzer moeten worden genomen. Daarbij moeten SSH in KP9 een autonome rol krijgen, omdat deze disciplines anders onderbenut blijven. 

Voorwaarden van sociale innovatie-onderzoek

Voorwaarden voor sociale innovatie-onderzoek zijn de interdisciplinariteit, de transdisciplinariteit en de aanwezigheid van platforms om hieraan uiting te geven. Sociale innovatie-onderzoek moet bruggen bouwen tussen sociale wetenschappen en economie, technologie of natuurkundige wetenschappen en tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Uitwisseling tussen de verschillende disciplines zorgt ook voor nieuwe vormen van empirisch onderzoek en analyse. In een transdisciplinaire samenwerking werken onderzoekers samen met maatschappelijke actoren zoals beleidsmedewerkers en burgers aan het formuleren van onderzoeksvragen, methoden en het gebruik van de resultaten. Tot slot moet sociale innovatie-onderzoek een platform bieden voor uitwisseling van informatie op verschillende manieren en in verschillende talen.   

Context

Sociale innovatie betekent het uitwisselen van ideeën, diensten en modellen om sociale- en maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Dit rapport analyseert en evalueert de rol van sociale innovatie in SSH onderzoeksprojecten onder KP6, KP7 en Horizon 2020 en geeft aanbevelingen over het versterken van de wisselwerking tussen sociale innovatie en SSH.