De Commissie heeft haar plannen voor de monitoring van de implementatie van de Europese Onderzoeksruimte in lidstaten bekend gemaakt. Het raamwerk zal onder andere bestaan uit een platform, een scorebord en een dashboard. Deze instrumenten moeten de basis vormen voor alle toekomstige monitoringsrapporten gerelateerd aan de Europese Onderzoeksruimte.


Nieuw raamwerk moet implementatie van Europese Onderzoeksruimte in lidstaten monitoren

Monitoring progressie beleidsacties  

De Commissie heeft in een notitie bestemd voor de Raad plannen gepresenteerd die de progressie van lidstaten in de Europese Onderzoeksruimte (ERA) gaan monitoren. In totaal zijn er vier initiatieven binnen het raamwerk. Op een nieuw platform is het de bedoeling dat de lidstaten hun beleid, toekomstplannen, programma’s en activiteiten delen ter inspiratie voor andere lidstaten. Per onderdeel zal bekeken worden of het platform openbaar toegankelijk zal zijn. Het tweede initiatief is een scorebord dat jaarlijks geüpdatet moet worden. Op het scorebord zullen de algemene ontwikkelingen binnen de beleidsacties bijgehouden worden aan de hand van een beperkt aantal kwantitatieve indicatoren. Hierbij worden de ontwikkelingen per lidstaat overigens niet genoemd, het beeld wordt op geaggregeerd niveau getoond. 

Dashboard en reguliere update

Op een dashboard, het derde initiatief, worden de lidstaten individueel beoordeeld op hun progressie binnen de ERA. Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren zullen de 20 beleidsacties geanalyseerd worden per lidstaat. Het dashboard zal ook als informatiebron voor de Commissie dienen bij het opstellen van de landenrapporten waarin specifieke aanbevelingen worden gedaan per lidstaat. Het vierde onderdeel van het plan is een reguliere update. Eens in de achttien maanden verwacht de Commissie met een rapport te komen gebaseerd op de eerder genoemde instrumenten.

Context

Eind 2021 hebben de onderzoeksministers in de Raad voor concurrentievermogen de nieuwe ERA bestuursstructuur en het Pact voor onderzoek en innovatie aangenomen. In het Pact worden twintig beleidsacties aangeduid die invulling moeten geven aan de ERA. Op verzoek van de Raad kwam de Commissie in februari van 2022 met een toelichting op alle acties. Lidstaten, geassocieerde landen en belanghebbenden hebben tot eind juni 2022 de mogelijkheid om aan te geven welke beleidsacties hun prioriteit hebben. Minstens de helft van de lidstaten moet akkoord zijn voordat een beleidsactie geïmplementeerd kan worden. In de tweede helft van 2022 wordt er gewerkt aan de nadere uitwerking van de monitoringsplannen. Begin 2023 worden de instrumenten operationeel en kan de daadwerkelijke monitoring van start gaan. In de loop van 2023 verwacht de Commissie met de eerste update-rapporten te komen. Aan het einde van 2023 verschijnen, naar alle waarschijnlijkheid, de eerste landenrapporten.

 

Mede geschreven door Max Vollebregt