Hoe kan missie-georiënteerd onderzoek en innovatiebeleid concreet vorm krijgen in KP9? Professor Mariana Mazzucato presenteert in haar rapport vijf criteria waar een missie aan moet voldoen. Ook de Research, Innovation and Science Expert (RISE)-groep heeft een advies uitgebracht.


Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9

Vijf criteria voor missies

De EU moet kiezen voor missie-georiënteerd onderzoek en innovatie (O&I) in KP9. Deze missies moeten voldoen aan vijf criteria. Dit staat in het rapport 'Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union'  van professor Mariana Mazzucato. Deze criteria zijn:

  1. Een missie moet in staat zijn een breed publiek te betrekken en aansluiten bij wat er speelt in het hedendaags maatschappelijk debat;
  2. Een missie heeft een duidelijke termijn en een tastbaar, duidelijk omschreven en meetbaar doel;
  3. Een missie moet ambitieus zijn, maar wel haalbaar, en moet daarbij de gehele innovatieketen betrekken;
  4. Missies moeten multidisciplinair en cross-sectoraal zijn en private actoren uitnodigen te investeren; 
  5. Een missie is duidelijk over de verwachte uitkomst, maar meerdere bottom-up oplossingen zijn denkbaar.

Aan de hand van drie voorbeelden illustreert Mazzucato hoe een missie geformuleerd kan worden die voldoet aan de criteria: '100 CO2-neutrale steden in 2030', 'Een oceaan zonder plastic' en 'De last van dementie verminderen'.

Mazzucato benadrukt het belang van samenwerking met regionale en nationale belanghebbenden in de implementatie van de missies. Ook moeten missies niet worden gezien als een opzichzelfstaand project, maar als een portfolio dat een mix van projecten en instrumenten omvat. Tot slot is flexibiliteit noodzakelijk in een missie-georiënteerd beleid, zowel in het gebruik van verschillende programma’s en instrumenten, als in het toewijzen van budget en het bijstellen van doelstellingen.  

Maatschappelijke betrokkenheid

Burgers moeten volgens Mazzucato betrokken worden bij zowel de selectie als de implementatie van missies. Missies zijn een manier om het belang van onderzoek inzichtelijk te maken, en daardoor het maatschappelijk draagvlak te vergroten. De uiteindelijke impact van missies is daarom in grote mate afhankelijk van maatschappelijke betrokkenheid.

RISE rapport

Ook de Research, Innovation and Science Expert (RISE)-groep van de Commissie heeft aanbevelingen gepubliceerd voor een missiebenadering in KP9 in het rapport 'Mission-Oriented Research and Innovation Policy'. De brede insteek van de missies vraagt volgens hen om een nieuwe manier van besturen: de aansturing van missies mag door het brede karakter niet te complex worden en het stellen van duidelijke korte en lange termijn doelen is noodzakelijk. Daarnaast sluit de RISE-groep zich aan bij de aanbeveling van Mazzucato dat flexibiliteit noodzakelijk is om tussentijds doelen bij te kunnen stellen en budget opnieuw toe te wijzen. Ook stelt de RISE-groep dat een missie moet worden gezien als een concrete verzameling van acties die bijdragen aan een bredere, abstracter geformuleerde uitdaging. De link tussen de concreet geformuleerde missie en de voor de burger aansprekende uitdaging mag daarbij niet uit het oog verloren worden.

Context

Deze publicaties zijn onderdeel van de brede discussies over missie-benadering van O&I in KP9. Mazzucato is benoemd als speciaal adviseur van Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, om invulling te geven aan het idee van missies. De publicatie van haar rapport is dus een belangrijke stap in deze discussies. De Commissie heeft een call for feedback geopend waarin organisaties kunnen reageren op deze publicatie tot 3 april 2018. De Commissie is ondertussen volop bezig met het schrijven van het voorstel voor KP9. Dit voorstel wordt in de zomer van 2018 verwacht.