Internationale onderzoekssamenwerking draait om kenniscreatie, niet om buitenlands beleid. Dat stelt de EUA in een reactie op de Global Approach van de Commissie. De universiteiten verwelkomen de acties in de strategie, maar betreuren het dat onderwijs eruit is gehaald. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg leidde de schrijfgroep die het standpunt van de EUA weergeeft.


Europese universiteiten: internationale onderzoekssamenwerking draait om kenniscreatie

Internationalisering helpt onderzoek & innovatie vooruit

De Commissie moet bij de uitwerking van haar Global Approach to Research and Innovation niet het belangrijkste doel, kenniscreatie, uit het oog verliezen. Daarvoor waarschuwt de European University Association (EUA) in een reactie op de plannen. De koepel verwelkomt de nieuwe strategie, die in haar ogen een serieuze impuls kan geven aan Europese samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie (O&I) met de rest van de wereld. Maar het kennisveld moet ervoor waken dat O&I beperkt worden tot instrumenten van buitenlands beleid. De Global Approach moet zich primair richten op samenwerkingen die onze kennis vergroten.

Open, helaas zonder onderwijs

De EUA waardeert de nadruk op openheid en maatschappelijke uitdagingen in de Global Approach. Ook de Europese steun aan waarden als academische vrijheid, integriteit en institutionele autonomie valt in goede aarde bij de universiteiten. De koepel zou graag door de Commissie betrokken worden in de nadere uitwerking van wat deze waarden binnen en buiten Europa betekenen. Wel stipt de EUA aan dat het belangrijk is de status van universiteiten als zelfstandige spelers op het wereldtoneel te erkennen. Verder wordt de afwezigheid van onderwijs in de Global Approach als een groot gemis ervaren: internationale uitwisselingen van studenten, onderwijzers, onderzoekers en innovatoren zijn niet los van elkaar te zien. Het oorspronkelijke idee was wel om onderwijs in de Global Approach te betrekken.

Context

De European University Association is de koepel van universiteiten in Europa. Aangesloten zijn onder meer de VSNU en individuele instellingen. De Commissie presenteerde de ‘Global Approach to Research and Innovation’ in mei 2021. De strategie legt de nadruk op multilaterale samenwerking, openheid en wederkerigheid. De EUA pleitte al vóór de strategie voor openheid in internationale samenwerking. Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, leidde de schrijfgroep voor deze publicatie. Andere universiteitenkoepels benadrukten eerder ook al dat er openheid moet worden betracht in onderzoek en innovatie, in het bijzonder met betrekking tot het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europe.