De Commissie stelt geharmoniseerde wetgeving voor op het gebied van patenten. Zij komt hiervoor namelijk met drie Verordeningen, namelijk de Standard Essential Patents, Compulsory Licensing en Supplementary Protection Certificates. De harmonisatie van patentregels moet innovatie, het concurrentievermogen en de technologische soevereiniteit van de EU stimuleren.


De Commissie stelt geharmoniseerde patentregels voor

Harmonisatie

De Commissie wil de wetgeving omtrent patenten harmoniseren, zo blijkt uit een persbericht. Momenteel hebben alle lidstaten allemaal eigen regels op het gebied van intellectueel eigendom. Met deze harmonisatie wil de Commissie fragmentatie aanpakken en daarmee een transparant en  effectief EU-breed raamwerk voor intellectuele eigendomsrechten creëren. De eerste Verordening gaat over Standard Essential Patents (SEP’s). Het gebruik van deze patenten is verplicht voor makers die bepaalde technologie gebruiken voor de implementatie van technische standaarden. De Verordening beoogt problemen tussen SEP-houders en -gebruikers binnen het huidige systeem weg te nemen, zoals een gebrek aan transparantie, voorspelbaarheid en voortslepende juridische conflicten. Onderliggende doelen zijn het behoud van innovatie in de EU door SEP-houders en gebruikers en consumenten te laten profiteren van eerlijke prijzen van nieuwe technologieën.

Crisisinstrument

In een andere Verordening stelt de Commissie Compulsory Licensing voor, oftewel verplichte licentieverlening van patenten. Dit moet de EU in staat stellen gepatenteerde uitvindingen te gebruiken zonder toestemming van patenthouders in tijden van crises. Ook introduceert de Commissie een Verordening rondom het Supplementary Protection Certificate (SPC’s). Een SPC is een intellectueel eigendomsrecht dat de looptijd van een patent voor voornamelijk farmaceutische producten maximaal 5 jaar verlengt. De bescherming van SPC’s is tot op heden alleen beschikbaar op nationaal niveau. Deze Verordening beoogt deze fragmentatie teniet te doen en daarmee complexe procedures te voorkomen.

Context

Deze voorstellen sluiten aan op het unitair patentsysteem dat per 1 juni 2023 in werking treedt. Bedrijven die hun uitvinding wilden beschermen, moesten óf 27 verschillende nationale patentprocedures doorlopen óf een Europees patent aanvragen en laten valideren in elke lidstaat. Dat hoeft met het unitair patentsysteem niet meer. In de Europese industriële strategie werd al onderstreept dat EU-beleid omtrent intellectueel eigendom moet helpen om de soevereiniteit van Europa te vergroten. Ook heeft de Commissie in 2020 een Action Plan on Intellectual Property’ geïntroduceerd.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.