Voor het creëren van bewustzijn en legitimiteit is inbedding van citizen science in de alledaagse onderzoeks- en onderwijspraktijk noodzakelijk. In een rapport doet de Commissie meerdere concrete aanbevelingen voor een succesvolle uitrol van burgerwetenschap. De Commissie ziet een belangrijke rol voor het onderwijs, onderzoek en beleidsmakers.


Citizen science verdient betere implementatie

Bewustzijn en legitimiteit   

Inbedding van burgerschapsonderzoek in de alledaagse onderzoeks- en onderwijspraktijk is cruciaal voor een succesvolle implementatie ervan, aldus het rapport van de Commissie Mutual learning exercise: Citizen Science Initiatives - Policy and Practice. Dit rapport dient als leidraad voor hoe beleidsmakers in bijvoorbeeld de kennissector burgers kunnen laten participeren in onderzoek. Erken en beloon burgerschapsonderwijs bijvoorbeeld zoveel mogelijk en elimineer bureaucratische barrières. Verder dienen burgers ook bij de evaluatie van onderzoek betrokken te worden en is interdisciplinaire samenwerking een absolute must. Het onderwijs moet lesmodules rondom burgerschapsonderwijs ontwikkelen en aanbieden in praktijkgericht- en technisch onderwijs met daarin een focus op samenwerkend leren. Ook zouden citizen science methoden opgenomen moeten worden in de onderzoeksopleiding voor promovendi en postdocs.

Concrete aanbevelingen voor nationale beleidsmakers    

Het rapport doet tevens een aantal aanbevelingen voor nationale beleidsinstanties die aan de slag willen met citizen science. Ten eerste moeten beleidsmakers deelnemers ondersteunen met een nationaal netwerk. Hierin vindt kennisdeling tussen de onderzoekswereld, de samenleving, beleidsmakers en de particuliere sector plaats, worden partnerschappen gevormd en voorbeelden gedeeld. Ten tweede moeten gerichte financieringsinstrumenten opgezet worden om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen en om bestaande initiatieven doorlopend te financieren. Als derde punt noemt het rapport het mogelijk maken van de cultuurverandering die nodig is om de wetenschap transparanter te maken voor de deelname van burgers, maatschappelijke actoren en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Tot slot noemt het rapport de oprichting en voortdurende ontwikkeling van belangrijke ondersteunende digitale infrastructuur.

Context

Citizen science, ook wel burgerwetenschap, is een belangrijk thema in Europa. Enerzijds kunnen overheden prikkels inzetten voor onderzoekers, studenten, innovators en ander personeel om waarde te creeren. Anderzijds moeten het mkb en de burgers als actieve eindgebruikers optreden in het co-creëren van innovatie. De aanbevelingen uit het bovenstaande rapport zijn gebaseerd op de projecten van een Mutual Learning Excercise (MLE) van de Policy Support Facility van de Commissie. Het doel van deze MLE is het identificeren en het bevorderen van kennisdeling en ervaringen voor citizen science onder de elf deelnemende landen (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Zweden).

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.