Nederland heeft een hoogopgeleide bevolking, maar moet het onderwijssysteem blijven verbeteren om dit succes te behouden. OESO beveelt in haar rapport Nederland aan om meer nadruk te leggen op het bijbrengen van basisvaardigheden, te investeren in ‘vaardigheid-intensieve werkplekken’ en een leven lang leren te promoten.

OESO: NL moet blijven investeren in onderwijssysteem

Verbetering nodig voor vasthouden succes

De Nederlandse sterke economie en hoge levensstandaarden zijn het resultaat van een hoogopgeleide bevolking. Er moet echter actief gewerkt worden aan het verbeteren van het onderwijssysteem om dit succes vast te houden in de toekomst. Dit stelt de OESO in haar rapport: OECD Skills Strategy Diagnostic Report Netherlands 2017. Zo moet Nederland zich meer focussen op het bijbrengen van basisvaardigheden als rekenen, leesvaardigheid en natuur- en scheikunde, omdat Nederlandse jongeren achterlopen in het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in het creëren van ‘vaardigheden-intensieve werkplekken’ door Nederlandse bedrijven en de overheid, waar volwassenen de kans en ondersteuning krijgen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Bedrijven moeten ook meer gebruik maken van bestaande instrumenten om vaardigheden van werknemers erkennen.   

Blijven leren is essentieel

Nederlandse volwassenen nemen vaker deel in formele en informele cursussen en trainingen dan gemiddeld in OESO-landen, maar blijven achter bij top-presterende landen. Ook haalt Nederland de eigen ambities niet om een leercultuur te ontwikkelen. Alhoewel Nederland een goed netwerk van scholen heeft die volwassenenonderwijs aanbieden, zijn cursussen gericht op de minst-vaardige volwassenen en etnische minderheden schaars. Zowel het mbo, hbo als het wo zijn niet flexibel genoeg om adequaat te reageren op de leerbehoeftes van volwassenen. Ook zit er een te grote kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

Zowel de overheid als sociale partners en andere belanghebbenden moeten samen de verantwoordelijkheid nemen om de eigen ambities waar te maken en een succesvolle, sterke economie met hoge levensstandaarden te behouden.