Nauwe samenwerking tussen sociale partners en het beroepsonderwijs is cruciaal om structurele veranderingen en de risico’s van automatisering het hoofd te bieden, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse arbeidsprognose. Naast nauwe samenwerking met de sociale partners is er ook meer investering nodig in transversale vaardigheden en de ontwikkeling van flexibele leerwegen tussen het beroeps- en hoger onderwijs.

OESO: “Nauwe samenwerking sociale partners en beroepsonderwijs belangrijk”

Samenwerking met sociale partners

Risico’s als automatisering van beroepen en andere structurele veranderingen treffen vooral gemiddeld geschoolde groepen op de arbeidsmarkt en moeten daarom worden aangepakt door nauwe samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de sociale partners. Dit stelt de OESO in het jaarlijkse rapport Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis waarin zij huidige en toekomstige trends op de arbeidsmarkt onder de loep neemt. Naast meer samenwerking met de sociale partners acht de OESO het belangrijk dat er meer geïnvesteerd wordt in transversale vaardigheden in studieprogramma’s en dat er flexibelere leerwegen worden ontwikkeld tussen de hogere niveaus van het mbo en het hoger onderwijs.

Trends in werkgelegenheid

Er zijn verschillende trends te observeren in de werkgelegenheid van mbo’ers in Europa. Zo blijft, ondanks het afgenomen belang van ambachtelijke beroepen voor de economie in de laatste decennia, de werkgelegenheid van mbo’ers in deze sectoren stabiel. Verder werken mbo-studenten steeds vaker in de diensten -en verkoopsector, terwijl men weer minder werkzaam is in de hooggekwalificeerde en administratieve beroepen. Juist de werkgelegenheid in hooggekwalificeerde beroepen zal naar verwachting sneller stijgen dan in de gemiddeld gekwalificeerde beroepen, wat er op wijst dat er meer behoefte is aan beroepsonderwijskwalificaties van een hoger niveau.

Context

De OESO analyseert jaarlijks de vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Dit jaar staat het rapport in het teken van veiligheid voor werknemers en de COVID-19 crisis. Cedefop analyseerde recent al dat de vraag naar gemiddeld gekwalificeerden steeds verder zal verdwijnen. Om studenten en de rest van de beroepsbevolking op veranderingen in arbeidsmarkt voor te bereiden publiceerde de Commissie recent een update van de Skills Agenda en een voorstel voor de modernisering van het Europese mbo-beleid. Eén van de nieuwe initiatieven, het Pact for Skills, moet partnerschappen tussen de sociale partners, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gaan faciliteren.