In het licht van de oorlog in Oekraïne pleiten verscheidene onderwijs- en onderzoeksorganisaties en politici voor een gestructureerd EU-beleid inzake het beschermen van studenten en onderzoekers in nood. In een brief roepen zij de Commissie op om een expertgroep in te stellen die zich hierover gaat buigen.


Kennisveld vraagt om structureel Europees beleid voor studenten en onderzoekers in nood

Roep om expertgroep

Een zestal onderwijs- en onderzoeksorganisaties en diverse politici verzoeken de Commissie om actie te ondernemen wat betreft het beschermen van studenten en onderzoekers wiens leven in gevaar is. Zij stellen dat de oorlog in Oekraïne opnieuw aantoont dat een structurele aanpak hard nodig is en vragen de Commissie om een expertgroep in het leven te roepen. Deze groep deskundigen zou als taak krijgen de dialoog tussen de EU, lidstaten en belangenorganisaties te vergemakkelijken en de uitvoering van mogelijke Europese financierings- en steuninstrumenten te coördineren. De ondertekenaars van de verklaring, onder wie de European University Association (EUA), menen dat de expertgroep moet bestaan uit Europese en nationale ambtenaren en vertegenwoordigers van het Parlement. Externe deskundigen zoals financiers en overkoepelende organisaties zouden tevens deel moeten nemen aan de groep. Het Europees Parlementslid Christian Ehler gaf reeds te kennen dat hij het plan steunt. Ehler is van mening dat de EU gebaat is bij een ‘meer permanente aanpak’.

Context

De brief van de koepels bouwt voort op een eerdere solidariteitsverklaring vanuit het Europese kennisveld. De oorlog in Oekraïne heeft aan de hand van reeds ingestelde maatregelen veel invloed gehad op het kennisveld. Daarbij spoorde de European Research Council (ERC) kennisinstellingen aan om gevluchte onderzoekers zoveel mogelijk te helpen. Tevens heeft de ERC het voornemen om meer beurzen te verstrekken aan gevluchte onderzoekers via Science4Refugees. Naast de EUA hebben de volgende instellingen de brief ondertekend: de Academic Cooperation Association, de Deutscher Akademischer Austauschdienst, het Norwegian Directorate for Higher Education and Skill, de European Students’ Union, de Academic Cooperation Association en de Polish National Agency for Academic Exchange.