Cedefop heeft uw mening over beleid rondom leeruitkomsten nodig. Het EU agentschap bestudeert nationale en Europese beleidsinitiatieven rondom de transparantie en uitwisselbaarheid van leeruitkomsten in de afgelopen twintig jaar. De studie geeft inzicht in de duurzaamheid en impact van deze initiatieven, en zal directe input leveren voor toekomstig beleid.


Deel uw kennis over leeruitkomsten!

Duurzaamheid en impact van beleidsinitiatieven

Voor onderzoek naar het effect van Europese en nationale beleidsinitiatieven op de uitwisselbaarheid en en transparantie van leeruitkomsten wil Cedefop uw mening weten. De enquête is opgedeeld in drie onderdelen: nationale initiatieven en hervormingen die de transparantie en overdraagbaarheid van leeruitkomsten ondersteunen; verbindingen tussen EU-interventie en nationale beleidsvorming en belemmeringen voor de implementatie van flexibele leerrichtingen. De survey bevat onder andere vragen over het aanmoedigen van kwaliteitsborging en het stimuleren van kredietaccumulatie- en overdracht.

Context

Cedefop is een agentschap van de EU dat zich sinds 1975 bezighoudt met de ontwikkeling en uitvoering van Europese beleidsmaatregelen voor het beroepsonderwijs. Leeruitkomsten zijn van belang voor de functionering van verschillende EU-instrumenten, omdat deze de lijm vormen van verschillende beleidsinitiatieven en samenwerkingsprocessen. Zo werken instrumenten als European Qualifications Framework for Lifelong learning (EQF), European Credit System for Vocational Education & Training (ECVET),  European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), European Quality Assurance for Vocational Education Training (EQAVET) en European Standards and Guidelines (ESG) allemaal met leeruitkomsten om vergelijkbaarheid en erkenning tussen landen en onderwijsniveaus te verbeteren. Het onderzoek zal beleidskeuzes e nieuwe initiatieven voor de toekomst verkennen. Zo kunnen de resultaten bijvoorbeeld gebruikt worden voor het vergelijken van leeruitkomsten binnen Europese beroepskernprofielen die worden onderzocht in het kader van de Raadsaanbeveling voor modernisering van het beroepsonderwijs.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet.