Jaarverslag

In haar jaarverslag gaat Neth-ER dieper in op de stand van zaken op de belangrijkste dossiers van Neth-ER in Brussel en wordt getoond welke activiteiten het team wel en niet heeft gerealiseerd. Met een blik op de toekomst wordt ook gekeken naar de samenwerkingsmodel tussen Neth-ER en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en welke keuzes de leden hebben gemaakt richting een duurzaam beheermodel voor Neth-ER.


Jaarverslag

Europa staat momenteel voor een aantal grote uitdagingen. Meer dan ooit is kennis de sleutel om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Dit betekent dat kennis steeds meer wordt ingebed in andere beleidsterreinen, en dat het kennisveld met steeds meer sectoren verbindingen moet aangaan. Op bestuurlijk niveau werd vruchtbaar invulling gegeven aan overleg met het ministerie van OCW, gericht op meer beleidsinhoudelijke sturing en beïnvloeding van de Europese agenda.

 

De leden van Neth-ER gingen in 2019 akkoord met een plan van aanpak voor een duurzaam beheermodel van Neth-ER, waarbij de gewenste eindsituatie ook werd vastgesteld. Een bestuurlijke werkgroep is aan de slag gegaan om de nadere invulling hiervan te verkennen.

 

Door een proactieve en gecoördineerde inzet vanuit Neth-ER was het Nederlandse kennisveld nadrukkelijk zichtbaar in de Europese beleidsdiscussie over kennis ‘post-2020’. Deze inzet toont dat het Nederlandse kennisveld de rol van kennisintensieve en innovatieve voorloper wil vasthouden. Vanuit een duidelijke eigen visie, die ook al terug te vinden was in de eerdere vison papers van Neth-ER, heeft het Nederlandse kennisveld ingehaakt op de relevante discussies over het toekomstige Europese onderwijs, onderzoek- en innovatiebeleid.