Jaarverslag

Het jaarverslag gaat dieper in op de stand van zaken op de belangrijkste dossiers van Neth-ER in Brussel en toont welke activiteiten het team heeft gerealiseerd.


Jaarverslag

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 was het jaar waarin de nieuw opgerichte Vereniging Netherlands House for Education and Research voor het eerst een wettelijke taak mocht uitvoeren. Gezien haar opdracht en vestigingslocatie in Brussel moet de Vereniging zich zowel aan Nederlandse als Belgische regelgeving conformeren. Bij twee grote evenementen stond het werk van Neth-ER centraal om het kennisveld te voorzien van hoogwaardige informatie over recente en relevante Europese beleidsontwikkelingen. Tijdens een lanceringsevenement in Den Haag werd aandacht besteed aan recente adviezen van de AWTI en de Onderwijsraad. Beide adviezen wijzen op de wenselijkheid om vanuit Nederland actiever bij te dragen aan de Europese beleidsontwikkeling. Tijdens het grote netwerkevenement in Brussel in het najaar was er aandacht voor de rol en betekenis van het kennisveld in relatie tot economische ontwikkeling, kennisveiligheid en Europese waarden.

Jaarverslag 2022

In 2022 zwakte het coronavirus gelukkig steeds verder af. Daar waar het enkel mogelijk was om elkaar online te zien op seminars, was 2022 een jaar waarin we oude bekenden steeds meer in persoon konden zien en nieuwe gezichten eindelijk in het echt mochten ontmoeten. Op 24 februari 2022 werd de wereld echter geconfronteerd met beelden van Russische legertanks die Oekraïne via het oosten binnenvielen. Deze oorlog leidde tot de grootste vluchtelingencrisis die Europa ooit gekend heeft sinds WO II. Voor Europa betekende dit alweer een noodzaak voor een strategische heroriëntatie. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft Neth-ER in 2022 een uitgebreide zelfevaluatie uitgevoerd.  Verder werden de voorbereidingen gestart voor de evaluaties van Horizon Europe en Erasmus+. Daarnaast zag Neth-ER in 2022 de interesse in de Europese hoofdstad weer toenemen. Twee evenementen waren bij uitstek de gelegenheid voor de leden en achterban om af te reizen, namelijk de beide netwerkevenementen. In mei organiseerde Neth-ER met OCW een evenement met een centrale rol voor minister Dijkgraaf. In november stond het netwerkevenement in het teken van innovatie ecosystemen.

Jaarverslag 2021

In 2021 liet de Covid19-pandemie zich nog stevig voelen. Terwijl de resultaten van de vaccinontwikkeling breed werden uitgerold, werd de persoonlijke ontmoeting nog het grootste deel van het jaar uitgesteld onder de geldende maatregelen. In de periode dat het onderwijs met horten en stoten weer overging van digitaal, via hybride, naar het klaslokaal, bleef de Brusselse beleidsarena grotendeels digitaal opereren. Ook voor Neth-ER had dit aanhoudende gevolgen. De inzet op de digitale ontmoeting bleef stevig, onder meer met diverse seminars. Maar de behoefte aan het echte persoonlijk contact nam toe: bij de leden, bij het bureau en zeker ook bij de diverse Brusselse actoren waarmee Neth-ER nauw contact onderhoudt. Dit jaarverslag laat zien welke resultaten Neth-ER heeft weten te boeken in dit tweede jaar van de pandemie.

Jaarverslag 2020

2020 was het jaar dat de wereld werd overspoeld door de Covid19-pandemie. Het werd ook het jaar waarin duidelijk werd dat kennis cruciaal is om uit deze crisis te komen. Kennis verworven met fundamenteel onderzoek uit het verleden, en de capaciteit om deze kennis ongekend snel om te zetten in toepasbare vaccins. Bovendien bleek het onderwijs – op alle niveaus - ook een cruciale sector om onze maatschappij draaiend te houden. Voor iedereen is de pandemie van grote invloed geweest. Ook voor Neth-ER, en dit Jaarverslag 2020 geeft daar blijk van.

Jaarverslag 2019

Voor Neth-ER was 2019 een jaar van grote veranderingen, zowel vanwege de veranderde politieke omgeving in de EU als vanwege veranderingen in de eigen organisatie. De leden van Neth-ER gingen in 2019 akkoord met een plan van aanpak voor een duurzaam beheermodel van Neth-ER, waarbij de gewenste eindsituatie ook werd vastgesteld. Een bestuurlijke werkgroep is aan de slag gegaan om de nadere invulling hiervan te verkennen.Door een proactieve en gecoördineerde inzet vanuit Neth-ER was het Nederlandse kennisveld nadrukkelijk zichtbaar in de Europese beleidsdiscussie over kennis ‘post-2020’. Deze inzet toont dat het Nederlandse kennisveld de rol van kennisintensieve en innovatieve voorloper wil vasthouden. Vanuit een duidelijke eigen visie, die ook al terug te vinden was in de eerdere vison papers van Neth-ER, heeft het Nederlandse kennisveld ingehaakt op de relevante discussies over het toekomstige Europese onderwijs, onderzoek- en innovatiebeleid.