Volgens de Europese Rekenkamer zijn de belangrijkste horizontale beleidsprioriteiten van de EU niet voldoende geïntegreerd in programma’s, zoals Horizon Europe. Ook vindt de Rekenkamer dat de Commissie attenter moet monitoren en rapporteren over de integratie van deze beleidsprioriteiten.


Rekenkamer: horizontale beleidsprioriteiten moeten meer terugkomen in programma’s

Integratie beleidsprioriteiten moet beter

De Europese Rekenkamer constateert in het nieuwe rapport Annual report on the performance of the EU budget – status at the end of 2021’ dat de vijf horizontale beleidsprioriteiten van de EU - klimaat, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling (SDG’s), gendergelijkheid en de digitale transitie - onvoldoende terugkomen in de verschillende programma’s van de EU. De Rekenkamer adviseert de Commissie om structurele beleidsdoelen op te stellen voor het beter integreren van alle horizontale beleidsprioriteiten. Er zijn in totaal elf programma’s onderzocht op het gebied van effectbeoordeling, wetgeving en uitgavendoelstellingen. Hieruit concludeert de Rekenkamer dat de integratie van de prioriteiten onderling erg verschilt. Zo zijn klimaat en biodiversiteit het meest geïntegreerd in de programma’s en gendergelijkheid het minst. Horizon Europe, één van de onderzochte programma’s, doet het in vergelijking met de andere onderzochte programma’s relatief goed in het integreren van beleidsprioriteiten, vooral op de gebieden klimaat en biodiversiteit. Echter zijn er nog veel verbeterpunten wanneer het aankomt op het integreren van de andere beleidsprioriteiten. Ook onderzocht de Rekenkamer de structuurfondsen en Digital Europe. Deze programma’s kunnen met name de prioriteiten gendergelijkheid en de SDG’s beter integreren in hun beleid.

Monitoring en rapportage

De Rekenkamer constateert verder dat er grote verschillen zijn in hoe de Commissie de implementatie van de beleidsprioriteiten monitort en daarover rapporteert. Daarom roept de Rekenkamer de Commissie op om alle horizontale beleidsprioriteiten op gelijke wijze te integreren in de programma’s en om jaarlijks over de vorderingen te rapporteren. Tot nu toe zijn de uitgaven rondom klimaat en biodiversiteit zijn goed te traceren, maar dit geldt niet voor de SDG’s en de digitale transitie. Opvallend is dat terwijl gendergelijkheid achterblijft op het gebied van integratie in de programma’s, er wel grote vooruitgang is geboekt met de monitoringsinstrumenten hiervan. Structurele veranderingen moeten worden opgenomen in het aankomend Meerjarig Financieel Kader dat start in 2028.

Context

De Commissie ambieert de horizontale beleidsprioriteiten structureel te integreren in alle programma’s van de EU. Eerder dit jaar constateerde de Rekenkamer dat de Commissie de klimaatuitgaven voor onderzoek en innovatie hoger inschatte dan ze in werkelijkheid waren. Verwacht wordt dat de oproepen van de Rekenkamer om de beleidsprioriteiten beter te integreren en er beter over te rapporteren, op termijn concrete veranderingen teweeg brengen in programma’s zoals Horizon Europe en Erasmus+.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.