Uit een analyse van de Europese Rekenkamer (ERK) blijkt dat lidstaten een ongelijke aanpak van stages hanteren. Dit gebrek aan consistentie brengt de kwaliteit van stages in gevaar, aldus de ERK. Ondanks dat stages steeds belangrijker zijn voor jongeren als opstap naar een baan, blijft een uniforme kwaliteitsstandaard achterwege.


Europese Rekenkamer: ‘De kwaliteit van stages in Europa is ondermaats’

Geen gezamenlijke definitie van een stage

Uit een analyse EU-maatregelen inzake stages voor jongeren van de Europese Rekenkamer (ERK) blijkt dat de definitie van een ‘stage’ per lidstaat aanzienlijk verschilt. Dat brengt verschillende problemen met zich mee. Zo kunnen organisaties als de Rekenkamer bijvoorbeeld lastig stages monitoren op kwaliteitscriteria. Ook zorgt de afwezigheid van een uniforme Europese definitie voor een ongelijke benadering van stages en voor belemmeringen in het maken van uniforme afspraken. Hierdoor profiteert niet iedere stagiair op dezelfde manier van kansen op de stagemarkt, aldus de ERK.

Kansenongelijkheid

Volgens de ERK zorgt de speelruimte rondom het begrip ‘stage’ voor een groot risico op kansenongelijkheid tussen jongeren. Haar analyse laat zien dat met name onbetaalde stages zorgen voor oneerlijke situaties. Jongeren, specifiek jongeren met een kwetsbare sociaaleconomische achtergrond, ervaren hierdoor al vóór hun toetreding tot de arbeidsmarkt kansenongelijkheid, met betrekking tot werkgelegenheid en werkvergoeding. Volgens de ERK zouden duidelijke schriftelijke overeenkomsten, reële arbeidsvoorwaarden, eerlijke vergoedingen, en het opstellen van persoonlijke leerdoelen bijdragen aan een socialer werkklimaat voor stagiairs.

Context

Op dit moment bestaat er geen bindende wetgeving over stages op EU-niveau. Dat komt doordat de EU slechts over een ondersteunende competentie beschikt als het gaat om stages. De ERK bouwt haar analyse voort op de Raadsaanbeveling hoogwaardige stages uit 2014 en de Raadsaanbeveling inzake het kwaliteitskader voor stages uit 2018. Deze aanbevelingen zijn in het leven geroepen om jongeren betere en versoepelde toegang tot kwalitatief hoogwaardige stages te geven. In 2023 kwam de Commissie met een herziene versie van het kwaliteitskader, waarin er al werd gewezen op het belang van sociale bescherming voor jongeren die stage lopen in de EU, met een specifieke focus op jongeren met een kwetsbare achtergrond. Dit ligt in lijn met het Europees Vaardighedenjaar en vloeit voort uit het  en haar actieplan voor de Sociale Pijler.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.