De implementatie van de criteria rondom leer- en werkomstandigheden binnen het Europese Kader voor Kwalitatieve en Effectieve Leerwerkplekken verloopt goed in het merendeel van de lidstaten, concludeert de Commissie in een evaluatie. Op enkele criteria, zoals carrièrebegeleiding, transparantie en kwaliteitsborging, kan er in de meeste lidstaten nog veel progressie gemaakt worden. Nederland staat er goed op en heeft bijna alle criteria succesvol doorgevoerd. Voornamelijk op de gebieden van carrièrebegeleiding en transparantie is er voor Nederland nog winst te behalen.


Criteria Europees Kader voor Leerwerkplekken: implementatie verloopt goed

EU-wijd nog progressie te maken

Van de veertien criteria binnen het Europese Kader voor Kwalitatieve en Effectieve Leerwerkplekken (EFQEA) zijn in de meerderheid van de lidstaten de zeven criteria gericht op de leer- en werkomstandigheden volledig geïmplementeerd, concludeert de Commissie in haar rapport over de implementatie van het EFQEA tussen maart 2018 en september 2020. Echter moet er nog meer werk verricht worden bij de andere zeven criteria omtrent de randvoorwaarden voor leerwerkplekken, omdat lidstaten en relevante belanghebbenden vaak moeite hebben om tot een gezamenlijk begrip te komen over wat een leerwerkplek precies in moet houden. De meeste problemen ondervinden lidstaten bij de toepassing van de criteria rondom flexibele leerpaden en mobiliteit, carrièrebegeleiding, kwaliteitsborging en het volgen van alumni, hoewel ook hier progressie in is gemaakt. De Commissie stelt dat het Kader ook in de toekomst leidend zal blijven bij het verbeteren van de kwaliteit van leerwerkplekken in de EU.

Nederland op de goede weg

Nederland voldeed reeds in 2018 aan het merendeel van de EFQEA criteria. Enkel het criterium rondom ‘carrièrebegeleiding en bewustzijn creëren’ is nog niet volledig doorgevoerd. Nederland is op de goede weg om binnen afzienbare tijd geheel aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, mede dankzij extra budget voor een platform dat de MBO-Raad coördineert. Op het gebied van transparantie kan ook nog een en ander verbeterd worden, vooral met betrekking tot de informatievoorziening die nodig is voor het zoeken van een leerwerkplek. Bij het criterium omtrent bedrijfsondersteuning werd er in 2019 bezuinigd op de subsidies, al zet de overheid dat momenteel (tijdelijk) recht met nieuwe subsidies om het stagetekort dat ontstond tijdens de coronacrisis te bestrijden. Verder benoemt de Commissie het wegnemen van beperkende maatregelen rondom keuzedelen in zowel de beroepsbegeleidende als -opleidende leerweg als een belangrijke ontwikkeling in Nederland sinds maart 2018. Het verdwijnen van de maatregelen leidt tot meer gebruik en een groter bereik buiten de onderwijsinstelling.

Context

In 2018 nam de Raad een aanbeveling aan met veertien criteria voor leerwerkplekken voor een Europees kader voor leerwerkplaatsen. Deze bestaan uit zeven criteria voor leer- en arbeidsvoorwaarden en zeven voor randvoorwaarden aan de hand waarvan de kwaliteit van leerwerkplekken verbeterd kan worden. De aanbeveling is een onderdeel van de New Skills Agenda voor Europa, die de Commissie in 2016 lanceerde en recentelijk van een update voorzag. Ook is er een breder netwerk van leerwerkplekken gecreëerd in de vorm van de Europese Alliantie van Leerwerkplekken