Uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de uitvoering van de EU-begroting van 2020 blijkt dat Horizon 2020 nog steeds een van de hoogste foutenpercentages heeft van alle programma’s. Dit komt voornamelijk door de declaratie van personeelskosten. Wel is er sprake van een neerwaartse trend. Op advies van de Rekenkamer zal de Commissie het simplificatieproces voor de declaratie van kosten voortzetten.


Rekenkamer: foutenpercentage H2020 minder, maar nog steeds te hoog

Foutenpercentage blijft te hoog  

Net als in voorgaande jaren beoordeelt de Europese Rekenkamer onderzoeksuitgaven als risicovol, omdat ze tot relatief veel foutieve declaraties leiden. Dit blijkt uit het jaarverslag over de uitvoering van de EU-begroting van 2020 van de Rekenkamer. Vooral bij de declaratie van persoonskosten binnen Horizon 2020 gaat het vaak mis. Hierdoor blijft het foutmarge van het programma te hoog. Wel wordt met het gecorrigeerde foutmarge voor Horizon 2020 van 2,24 procent binnen DG RTD de neerwaartse trend voortgezet. Volgens de Rekenkamer ligt de simplificatie van declaratieregels ten grondslag aan het verder dalen van het foutenpercentage. Echter behoort het Kaderprogramma voor onderzoek nog steeds tot de programma’s met het hoogste aantal fouten.

Verder simplificeren 

Om het foutenpercentage van Horizon 2020 en haar opvolger Horizon Europe verder te verlagen stipuleert de Rekenkamer dat het simplificatieproces voor declaratieregels moet worden uitgediept. Zo zouden ook unit cost categories opgenomen moeten worden in de financiële statements bij projecten, om de detectie van fouten te vergemakkelijken. Verder dient de Commissie de informatievoorziening richting (nieuwe) deelnemers te verbeteren, en is betere begeleiding bij complexe financiële constructies (zoals uitbestedingen) vereist. Bovendien is het zaak zwaktes in de samplingprocedures die deel uitmaken van audits aan te pakken. De Commissie geeft in het jaarverslag aan dat zij zich kan vinden in de aanbevelingen en het simplificatieproces zal voortzetten, onder andere door meer gebruik te maken van lumpsum-financiering.

Erasmus+ en structuurfondsen

Volgens de Rekenkamer behoort Erasmus+ tot de programma’s met de laagste foutenpercentages. Zo’n 80 procent van de Erasmusbeurzen wordt beheerd door de nationale agentschappen. De structuurfondsen doen het minder goed: het gezamenlijke foutenpercentage van alle cohesieprogramma’s wordt geschat op 3,5 procent.

Context

In het jaarverslag controleert de Rekenkamer de uitvoering van het EU-budget en doet zij suggesties voor verbeteringen. De bevindingen zijn gebaseerd op steekproefsgewijs onderzoek. In 2020 was het totale budget 173,3 miljard euro, waarvan 24,1 miljard naar concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid is gegaan. Hiervan ging meer dan de helft, 13,6 miljard, naar onderzoek. 3,1 miljard ging naar onderwijs en training. De structuurfondsen kregen 59,5 miljard uit het budget. Het foutenpercentage voor de gehele begroting schat de Europese Rekenkamer op 2,7%, net als voor de begroting van 2019.