De kernwoorden people, planet & prosperity moeten de richting bepalen voor pijler twee van Horizon Europe, zo valt te lezen in de definitieve oriëntaties op het strategisch plan. Met name de duurzaamheids- en de digitaliseringstransitie worden door de Commissie en een brede waaier aan belanghebbenden gezien als belangrijkste beleidsprioriteiten. De missies en partnerschappen zijn de voornaamste instrumenten waarmee de beleidsprioriteiten moeten worden behaald.


People, planet & prosperity staan centraal in oriëntaties op strategisch plan Horizon Europe

People, planet, prosperity

Mens, planeet, welvaart: deze kernwoorden zijn beoogd de richting aan te geven voor pijler twee van Horizon Europe, zo blijkt uit de definitieve versie van de oriëntaties op het strategisch plan van het nieuwe Kaderprogramma. Aangezien in pijler twee de onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op maatschappelijke impact zijn ondergebracht, zijn op concreter niveau ook de politieke prioriteiten van de zojuist gestarte Commissie richtinggevend, en dan met name de Green Deal en de digitale transitie. Deze prioriteiten moeten diverse maatschappelijke uitdagingen, zoals bevolkingsgroei, technologische verandering en verstedelijking omzetten in nieuwe kansen. Het is de bedoeling dat specifieke principes, bijvoorbeeld gendergelijkheid en open science-beleid, over de gehele breedte van pijler twee een belangrijke rol spelen, net als de sociale- en geesteswetenschappen.

Complementaire beleidsinstrumenten

Pijler twee van Horizon Europe zal bestaan uit een grote variëteit aan beleidsinstrumenten die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat de prioriteiten behaald worden. Onder andere de missies gaan een grote rol spelen om gerichte, ambitieuze en meetbare doelen te bereiken. Daarnaast zijn net als in Horizon 2020 de partnerschappen weer essentieel om maatschappelijke impact te bereiken, hetzij in een versterkte rol. Aan een eerdere lijst met 44 partnerschappen zijn er in de definitieve versie vijf toegevoegd: One Health AMR, Geological Service for Europe, Sustainable, Smart and Inclusive Cities and Communities, Zero-emission Waterborne Transport en de nieuwe EIT-KIC voor cultuur.

Context

De oriëntaties op het strategisch plan komen voort uit een intensief consultatieproces, dat in de zomer van 2019 is begonnen. Er zijn twee consultaties geweest op basis waarvan de definitieve versie is opgesteld. Ook hebben de R&I Days van afgelopen oktober bijgedragen aan de huidige versie. Het uiteindelijke strategisch plan, waarvan nog niet bekend is wanneer het wordt gepubliceerd, vormt de grondslag voor pijler twee van Horizon Europe.