Meer en betere gegevens zijn er nodig om de kennis over aanpassing aan klimaatverandering te verbeteren, volgens de nieuwe Europese klimaatadaptatiestrategie. Een versterking van het EU Climate-ADAPT platform moet kennishiaten dichten en ‘klimaatblinde’ besluitvorming tegengaan. 


Meer kennis over aanpassing aan klimaatverandering nodig

Kenniskloof in klimaatadaptatiebeleid – een oproep   

Klimaatadaptatiebeleid in Europa moet slimmer, systematischer en sneller worden uitgerold. Met die boodschap heeft Frans Timmermans, uitvoerend vicepresident voor de Green Deal afgelopen week de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd. De frequentie en de ernst van extreme klimaat- en weersfenomenen nemen toe – ook in Europa – dus voor de Commissie reden genoeg om de verouderde strategie van 2013 een update te geven. Volgens de Commissie zijn meer en betere gegevens over de risico's en de verliezen als gevolg van de klimaatverandering nodig. Een oproep aan het kennisveld om data te leveren dus. Het Europees platform Climate-ADAPT wordt versterkt en uitgebreid, en ook gaat de Commissie een nieuw European Climate and Health Observatory oprichten. 

Recyclen van bestaande initiatieven 

De Commissie toont voor de uitvoering van de Green Deal alvast het goede voorbeeld, want verder recyclet zij in de strategie vooral gemaakte plannen. Voor de financiering worden er links gemaakt met de verschillende Horizon Europe missies, in het bijzonder de implementatie van de missie voor klimaatadaptie. Verder verwijst de Commissie naar eerdere gepresenteerde initiatieven zoals de Onderwijs voor Klimaat-coalitie en initiatieven voor opleiding en omscholing voor groene banen via het Europees Sociaal Fonds (ESF+) en Erasmus+.

Context 

Wegens de coronacrisis duurde het iets langer, maar afgelopen week presenteerde Frans Timmermans, uitvoerend vicepresident voor de Green Deal, de nieuwe EU- klimaatadaptatiestrategie. Met deze strategie wil de Commissie samen met alle bestuurslagen (EU, nationaal- en lokaalniveau) zich voorbereiden op de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering. Om geïnformeerde beslissingen te kunnen maken, bevordert de strategie het delen van kennis en de beschikbaarheid van gegevens. De EU-klimaatadaptatiestrategie is een van de vele  initiatieven onder de Green Deal. In lijn met de benadering voor de biodiversiteits- en Farm to Fork-strategieën zet ook hier de Commissie in op meer onderzoeksactiviteiten en evidence-based besluitvorming