Negen experts hebben indicatoren voorgesteld voor het monitoren van onderzoekspartnerschappen in Horizon Europe. Het advies moet de Commissie helpen om de partnerschappen transparanter en beter meetbaar te maken.


Hoe monitor je onderzoekspartnerschappen?

Algemene aanbevelingen

De onafhankelijke Expert Group on support for the Strategic Coordinating Process for Partnerships doet de Commissie elf aanbevelingen voor het monitoren van Europese onderzoekspartnerschappen. Dit moet bijdragen aan de wens van de Commissie om de onderzoekspartnerschappen beter te kunnen meten. Het raamwerk om onderzoekspartnerschappen te monitoren is gestoeld op zes thema’s: additionaliteit, synergieën, strategische richting, internationale zichtbaarheid en positionering, transparantie en openheid, en samenhang. Aan de hand van deze thema’s heeft de expertgroep elf algemene indicatoren ontwikkeld die de voortgang van onderzoekspartnerschappen moeten meten:

 • Hoeveel publieke en private financiering genereert de Europese bijdrage?
 • In hoeverre trekken de Europese subsidies aanvullende investeringen aan voor de opschaling en exploitatie van resultaten?
 • Aan welke Europese prioriteiten dragen de Europese en aanvullende investeringen bij?
 • Welke internationale actoren zijn betrokken bij het partnerschap?
 • Welke stakeholders en lidstaten hebben een aandeel in het partnerschap?
 • Welke nieuwe partners doe mee in het partnerschap?
 • Welke nieuwe organisaties doen mee in projecten van het partnerschap?
 • Wat voor activiteiten worden samen met de andere partnerschappen vormgegeven?
 • Wat voor activiteiten worden samen met andere O&I-initiatieven binnen de EU voltrokken?
 • Krijgt het partnerschap subsidie uit andere EU-instrumenten en zo ja, uit welke?
 • Is het partnerschap zichtbaar op nationaal, Europees, internationaal en industrieel
  (beleids-)niveau?

Specifieke aanbevelingen

Daarnaast heeft de expertgroep een aanzet gedaan tot het ontwikkelen van specifieke indicatoren voor elk individueel onderzoekspartnerschap. Deze op maat gemaakte indicatoren moeten gebaseerd zijn op twee dingen. Allereerst moeten er duidelijke richtlijnen zijn om een monitoringsraamwerk voor elk individueel partnerschap op te zetten. Hiervoor worden concrete aanbevelingen voor elk partnerschap gedaan. Ten tweede moeten de best practices rondom de monitoring van pilot-partnerschappen als inspiratie dienen. Volgens de experts is vooral belangrijk waarom bepaalde meetmethodes goed werken. Uiteindelijk moeten de partnerschappen op basis van de indicatoren zelf hun progressie bijhouden en verbeteren.

Context

De expertgroep adviseert de Commissie over het strategisch coördinatieproces voor de nieuwe onderzoekspartnerschappen in Horizon Europe. De Commissie wil graag één systeem om alle partnerschappen te meten. Zo kan hun bijdrage aan Europese beleidsdoelen beter worden bijgehouden, wat ook hun toegevoegde waarde duidelijk maakt. Ook moet een geharmoniseerd systeem bijdragen aan de transparantie van partnerschappen. De huidige aanbevelingen worden uitgewerkt in een tweede rapport, dat begin 2022 wordt verwacht, en een eindrapport in juni 2022. Onlangs gingen de eerste elf partnerschappen onder Horizon Europe al van start. Over nog eens tien partnerschappen wordt onderhandeld.