De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

ERA Progress Report: EC tevreden over vooruitgang

Lidstaten, stakeholders en de Europese Commissie hebben goede vooruitgang geboekt op de European Research Area (ERA). Dit blijkt uit het ERA Progress Report 2014. De analyse bevestigt dat de voorwaarden voor de voltooiing van de Europese onderzoeksruimte, die de EC in 2012 identificeerde, zijn ingevoerd. Echter er blijft ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld op het gebied van gendergelijkheid.

Waar het rapport van 2013 voornamelijk de politieke context en eerste behaalde resultaten belichtte, omvat dit tweede voortgangsrapport nieuwe en bijgewerkte maatregelen aangenomen op nationaal niveau en vergelijkt deze maatregelen voor de eerste keer met de implemenatie van ERA acties op nationaal niveau door research funding and performing organisations. Met het oog op de vijf gestelde ERA prioriteiten in 2012 kan onder andere geconcludeerd worden dat:

  • voor effectievere nationale onderzoeksystemen geldt dat alle lidstaten een nationale strategie voor onderzoek en innovatie hebben aangenomen maar dat er wel nog grote verschillen zijn tussen lidstaten hoe onderzoeksfinanciering toegekend wordt;
  • transnationale samenwerking en competitie toenemen en onderdeel uitmaken van de nationale strategieën van 16 lidstaten, waaronder Nederland;
  • 22 lidstaten hebben nationale roadmaps voor onderzoeksinfrastructuren ontwikkeld;
  • op het gebied van een open arbeidsmarkt voor onderzoekers, er nog grote verschillen zijn in open recruitment praktijken tussen lidstaten;
  • gendergelijkheid een punt van aandacht blijft aangezien het tempo voor verandering te traag is om meer vrouwen op hoge onderzoekposities te krijgen;
  • tot nu toe 20 lidstaten specifieke maatregelen hebben genomen om open access van wetenschappelijke publicaties te stimuleren maar dat nationaal beleid toch nog vaak gefragmenteerd is.

In het rapport wordt aangegeven dat er geen unieke weg bestaat om ERA te bewandelen en afhankelijk is van het beleid dat lidstaten voeren. Daarnaast varieert de implementatie van ERA ook per research performing organisation. Hiertoe zijn twee clusters gevormd, de ERA compliant organisations en de limited ERA compliant organisations. Voor Nederland geldt dat het grootste deel van de organisaties tot de eerste categorie behoort.

Tijdlijn
De Europese Unie heeft ERA opgenomen in het Europees semester, waardoor het ieder jaar onderdeel uitmaakt van de Nationale Hervormingsprogramma’s. Daarnaast, zoals is afgesproken eerder dit jaar tijdens de Raad Concurrentievermogen, zullen lidstaten midden 2015 een ERA Roadmap presenteren waarin de volgende stappen voor de implementatie van ERA zijn opgenomen.

Meer informatie
Persbericht: EU 'single market for research' now depends on national reforms, study finds
Mededeling en Commissie stafwerkdocument: ERA Progress Report 2014
Neth-ER Artikel: ERA: Wat is de stand van zaken?