De Europese Commissie streeft naar een gebalanceerd en transparant handhavingssysteem voor intellectueel eigendom. In een mededeling stelt zij verschillende maatregelen voor om inbreuken op intellectueel eigendom tegen te gaan en - indirect - investeringen aan te moedigen.

EC presenteert maatregelenpakket tegen inbreuk op intellectueel eigendom

Gebalanceerd handhavingssysteem voor intellectueel eigendom

De Europese Commissie heeft de ambitie toe te werken naar een meer gebalanceerd handhavingssysteem voor intellectueel eigendom, waardoor intellectuele eigendomsrechten beter beschermd zouden moeten worden. Dit blijkt uit haar mededelingA balanced IP enforcement system responding to today's societal challenges”. Inbreuk op intellectueel eigendom is sterk toegenomen, onder andere door de digitale revolutie in Europa. Maar liefst 5% van de goederen die de EU importeert is nagemaakt of geplagieerd, wat schadelijk is voor Europa’s concurrentiekracht. Met het voorgestelde pakket maatregelen om intellectueel eigendom beter te beschermen, hoopt de Commissie dan ook het mkb en start-ups aan te moedigen om te investeren in innovatie en creativiteit.

Maatregelen

Om inbreuk op intellectueel eigendom tegen te gaan moet het juridische handhavingsregime volgens de Commissie efficiënter worden en meer rechtszekerheid bieden. Ook kan het bevorderen van zelfregulering binnen de industriële sector bijdragen aan het bestrijden van inbreuk op intellectueel eigendom. De Commissie wil dan ook samenwerking verbeteren op alle niveaus, bijvoorbeeld door overeenkomsten te sluiten tussen internetplatforms, merkeigenaren en handelsorganisaties. Bovendien claimt zij dat overtredingen en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten wereldwijd moeten worden aangepakt; de maatregelen die binnen de EU worden genomen moeten gepaard gaan met internationale inspanningen.

Als onderdeel van het pakket wil de Commissie een fair en gebalanceerd systeem creëren voor de handhaving van essentiële standaardpatenten aan de hand van twee complementaire doelstellingen: productfabrikanten moeten toegang krijgen tot technologieën op basis van transparante en voorspelbare licentieregels en tegelijkertijd moeten octrooihouders worden beloond voor hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

EARTO: meer aandacht naar risico’s

In een reactie op de mededeling, geeft de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) aan dat een aantal punten verduidelijkt zou moeten worden om misinterpretaties te voorkomen die nadelig zouden kunnen uitpakken voor het Europese O&I ecosysteem. Hoewel EARTO tevreden is met de voorgstelde aanpak en de gebalanceerde benadering in de Mededeling van de Commissie, kan een aantal voorstellen van de Commissie een vertragend en complicerend effect hebben op het standaardiseringsproces en een afschrikwekkend effect hebben voor kleinere innovators en bedrijven. Verder vindt EARTO dat de Commissie kiest voor een te eenzijdige aanpak met betrekking tot de Open Source software.

Context

De initiatieven van de Commissie rondom betere handhaving van het intellectueel eigendomsrecht werden al aangekondigd in 2015 in het kader van de Single Market Strategy – een routekaart die het streven van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, om het volledige potentieel van de interne mark te benutten ondersteunt. Om uitvoering te geven aan deze strategie heeft de Commissie sinds 2016 een aantal voorstellen gedaan over onder andere e-handel en het moderniseren van het standaardiseringsbeleid.