Universiteitenkoepel CESAER pleit voor behoud van de civiele focus in Horizon Europe, zonder plek voor defensie-onderzoek. In een statement over internationale samenwerking roept de koepel verder op tot respect voor universele waarden, het centraal stellen van wereldwijde doelen en het associëren van zoveel mogelijk excellente en gelijkgestemde landen met Horizon Europe en Erasmus+.


Civiele focus Horizon Europe moet behouden worden, volgens CESAER

Behoud civiele focus Horizon  

De Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) stelt 4 leidende principes voor op het gebied van internationale onderzoekssamenwerking. Eén daarvan is het behoud van de civiele focus van Horizon Europe. Dit uitgangspunt is door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne meer ter discussie komen te staan. Volgens CESAER is het Kaderprogramma bij uitstek bedoeld om gezamenlijk uitdagingen aan te pakken. Hierin zou defensieonderzoek niet passen. De koepel onderschrijft openheid als belangrijkste leidraad bij internationale samenwerking, maar wijst er ook op dat transparantie over financieringsstructuren en afhankelijkheden noodzakelijk is voor instellingen om een weloverwogen samenwerkingskeuze met buitenlandse partners te maken. Wetgeving in dit domein moet zoveel mogelijk op instellingsniveau vormkrijgen, aldus CESAER.

Waarden en wereldwijde doelen

De koepel stelt verder dat respect voor universele waarden, zoals bijvoorbeeld vastgesteld door de Verenigde Naties, ten grondslag moet liggen aan internationale samenwerking. Instellingen hebben een rol in het in stand houden van contacten om vrede te bewaren. Net als een substantieel deel van het Europese kennisveld roept CESAER op tot financiële steun en gesimplificeerde administratieve procedures om bedreigde studenten en onderzoekers te helpen. Voortvloeiend uit een focus op universele waarden moeten wereldwijde doelen centraal staan tijdens internationale samenwerking. Wettelijke en bureaucratische barrières moeten worden verholpen om kennis en onderzoekers vrij te laten circuleren. Indien er barrières zijn, dienen die voldoende onderbouwd en afdoende gelimiteerd te zijn.

Oproep tot associatie  

Volgend uit de roep naar onderbouwde en gelimiteerde barrières hekelt CESAER het feit dat het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, twee van de meest betrokken kennispartners van de EU, nog altijd niet geassocieerd zijn met Horizon Europe. Om wereldwijde uitdagingen gezamenlijk aan te pakken moeten er zo veel mogelijk excellente en gelijkgestemde derde landen geassocieerd worden met Horizon Europe en Erasmus+, volgens de koepel.

Context

CESAER is een universiteitenkoepel die 53 technische universiteiten uit 25 landen vertegenwoordigt. Er zijn twee Nederlandse universiteiten aangesloten: de TU Delft en de Universiteit Twente. Het statement is een reactie op de Verklaring van Marseille, waarin lidstaten kernwaarden op het gebied van internationale samenwerking uiteenzetten.