De Commissie is op zoek naar experts voor zeven informele deskundigengroepen, voortbouwend op de zeven ET 2020-werkgroepen. Van vroege kinderopvang tot hoger onderwijs, elke onderwijslaag krijgt (weer) een eigen expertgroep. Sommige werkgroepen hebben een specifieker overkoepelend thema, zoals digitalisering of inclusie. Tot 6 september kunnen Europese koepelorganisaties zich opgeven en experts afvaardigheden, waaronder ook Nederlandse experts.


Zeven nieuwe deskundigengroepen voor de Europese Onderwijsruimte

Experts gezocht: van po/vo tot volwassenonderwijsonderwijs  

De Commissie zoekt experts voor zeven informele deskundigengroepen, die onderdeel zijn van de beleidssamenwerking van het nieuwe strategische kader voor onderwijs en opleiding, afgekort ET 2030. Het lidmaatschap van deze werkgroepen zal bestaan uit afgevaardigden van lidstaten en van grote Europese koepelorganisaties. Voor de laatste doelgroep heeft de Commissie nu een openbare oproep uitgezet. Dezelfde systematiek wordt gevolgd van de ET 2020-werkgroepen. Ook het Nederlandse kennisveld kan via lidmaatschap van Europese koepels en internationale organisaties experts sturen.
De experts zullen DG Education and Culture (EAC) en DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL) helpen in het voorbereiden, trekken en monitoren van de beleidsinitiatieven opgesomd in het ET 2030-kader. De zeven werkgroepen op een rijtje:

 1. Working Group on Early Childhood Education and Care (DG EAC)
  • Expertise gezocht op het gebied van monitoring en evaluatie van kwaliteit, maar ook op het gebied van inclusie en professionalisering van het personeel.
 2. Working Group on Schools’, met daarin de ‘Sub-group on Pathways to School Success en de Sub-group Education for Environmental Sustainability (DG EAC)
  • Expertise gezocht op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten en onderpresteren van basisvaardigheden (1) en op het gebied van competenties en motivatie in het onderwijsberoep in relatie tot onderwijs voor groene transitie (2).
 3. Working Group on Higher Education
  • Minder concreet gespecificeerd: Europese organisaties die de prioriteiten bestrijken die zijn opgenomen in de hogeronderwijsdimensie van de Europese Onderwijsruimte, zoals microcredentials, Europese Strategie voor universiteiten, European Degree en de Europese studentenkaart.
 4. Working Group on Vocational Education and Training and the Green Transition
  • Expertise gezocht op het gebied van lerarenopleiding, stages, alsook in het doorvoeren van structurele hervormingen in het mbo en in arbeidsmarktbeleid.
 5. Working group on Adult Learning - Opening Up Opportunities for All
  • ‘Holistische expertise’ gezocht op het gebied van capaciteit opbouwen van systemen voor volwassenenonderwijs, begeleiding, kwaliteitsborging en financiering.
 6. Working Group on Digital Education: Learning, Training and Assessment
  • Expertise gezocht op het gebied van digitale onderwijsinhoud en platforms, digitale competenties en geletterdheid en de certificering daarvan, en tot slot kunstmatige Intelligentie en data in het onderwijs.
 7. Working Group on Equality and Values in Education and Training
  • Expertise gezocht op het gebied van sociale en burgerschapscompetenties, democratische waarden, gelijkheidskwesties, inclusief onderwijs en desinformatie.

Verwachtingen

De werkgroepen komen 2 à 3 keer per jaar fysiek bijeen en hebben een mandaat voor vier jaar (tot eind 2025). Daarnaast worden peer learning-activiteiten georganiseerd in deelnemende lidstaten. De werkgroepen zullen op basis van consensus opinies, aanbevelingen en rapporten opstellen. De documenten worden opgesteld in het Engels en ook de vergaderingen worden gehouden in het Engels. Twee tot zes organisaties per werkgroep worden geselecteerd. Mogelijk zal de Commissie voor toekomstige subgroepen opnieuw experts werven. Alle selectiecriteria staan in het CALL FOR APPLCATIONS-document onder het kopje “Additional Information” dat hier te downloaden is. Aanmelden kan tot 6 september.

Context

Voortbouwend op het format van de werkgroepen onder ET 2020-kader, de zeven nieuwe informele deskundigengroepen moeten het wederzijds leren over beleidshervormingen van nationale onderwijsstelsels faciliteren en stimuleren. Daarnaast halen de twee verantwoordelijke DG’s EAC en EMPL via de experts direct input op. Met deze input wil de Commissie de ambities en beloftes uit haar Mededeling van de Europese Onderwijsruimte concretiseren en uitwerken. De werkgroepen lopen gedurende de eerste cyclus van het strategisch kader, tot 2025. Een eerste inventarisatie van het werk van de deskundigengroepen staat voor 2022 gepland als onderdeel van het voortgangsverslag over de Europese Onderwijsruimte. Over de algehele bestuursstructuur van het nieuwe strategisch kader wordt nog gediscussieerd in de Raad en staat voor dit najaar op de agenda van het Onderwijscomité.