Er moeten betere synergiën tussen het European Credit Transfer System en het European Credit System for Vocational Educational and Training komen, aldus de Europese Commissie. Dit is belangrijk voor het verbeteren van wederzijdse erkenning van vaardigheden en kwalificaties in de Europese Unie.

Verbind ECTS en ECVET

Meer transparantie voor erkenning vaardigheden

Het creëren van meer synergiën tussen het European Credit Transfer System (ECTS) en het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET), moet bijdragen aan een betere wederzijdse erkenning van vaardigheden en kwalificaties. Het ondersteunen van het European Qualification Framework (EQF) is hiervoor ook essentieel. Dit zijn enkele aanbevelingen uit een studie over ‘Obstacles to Recognition of Skills and Qualifications’ van het Directoraat-Generaal voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie. Uit het onderzoek bleek ook dat sommige Europese instrumenten, zoals het ECTS en het EQF, beter zijn opgezet dan andere, zoals het ECVET. Het opvolgen van de aanbevelingen uit de studie draagt bij aan een versterking van de Europese samenwerking, omdat het de transparantie vergroot en de informatievoorziening tussen Europese en nationale betrokkenen, zoals de Nederlandse organisatie EP-Nuffic, verbetert. Een Europees webportaal met gecentraliseerde informatie wordt genoemd als concreet voorbeeld voor het verbeteren van informatievoorziening.