De Europese regeringsleiders hebben de strategische agenda van de EU voor 2019-2024 bepaald. Deze agenda heeft vier prioriteiten: het versterken van de economie, het verduurzamen van de samenleving, het beschermen van de Europese burger en het wereldwijd uitdragen van Europese belangen en waarden.

Regeringsleiders bepalen vier prioriteiten voor de komende vijf jaar

Toekomstgerichte economie

Een sterke Europese economie is van vitaal belang voor het welzijn van de Europese burger. Het verder ontwikkelen van Europa’s concurrentievermogen is daarom één van de vier prioriteiten voor de komende vijf jaar die de Europese regeringsleiders hebben vastgelegd in de nieuwe strategische agenda. Eén van de manieren om dit te bereiken zijn investeringen in onderwijs en onderzoek. De Raad noemt daarbij met name vaardigheden en beleid om de fragmentatie van Europees onderzoek, innovatie en ontwikkeling aan te pakken. Het onderzoeks- en onderwijsbeleid moet deel worden van een geïntegreerde aanpak die beleidsterreinen met elkaar verbindt, waaronder de interne markt, industrieel beleid, digitalisering en mededingingsrecht.

Een groen en sociaal Europa

Het ontwikkelen van een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa is een andere prioriteit van de strategische agenda. Dit vereist substantiële investeringen in onder meer circulaire economie en duurzame energie. De regeringsleiders hebben daarbij veel aandacht voor sociale overwegingen: bij de transitie naar een duurzame samenleving mag er niemand achterblijven, ongeacht de kloof tussen jong-oud, hoger- en lager opgeleid of stad-platteland. Overigens konden de regeringsleiders tijdens de top geen akkoord bereiken over een klimaat-neutrale EU.

Beschermen van de Europese burger

Het beschermen van de Europese burger en haar grondrechten en vrijheden vormt de derde prioriteit. De lidstaten hebben afgesproken dat de buitengrenzen goed moeten worden gecontroleerd en dat zij het migratiebeleid verder zullen ontwikkelen. Verder zullen zij beter gaan samenwerken om terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan.

Wereldwijd uitdragen van belangen en waarden

De laatste prioriteit is het wereldwijd uitdragen van de Europese belangen en waarden. De Europese Raad heeft afgesproken om de defensie-investeringen te verhogen en zo meer verantwoordelijkheid te nemen voor de Europese veiligheid. Daarbij zal er nauw samen worden gewerkt met de NAVO. Ook willen de lidstaten dat de EU gaat samenwerken met niet EU-landen en zo samen zorgen voor vrede en stabiliteit. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor hoe de EU tot standpunten komt, om zo kordater te kunnen optreden. 

Context

Elke vijf jaar stelt de Europese Raad een strategische agenda op die de Europese prioriteiten beschrijft voor de komende vijf jaar en die zal dienen als basis voor de werkprogramma’s van de Europese instellingen. In oktober 2019 zal de Europese Raad de nadere invulling van de strategische agenda bespreken.