Bent u bekend met instrumenten als EQF, ECTS en ECVET? De huidige kwalificatieraamwerken en kwaliteitszorgsystemen zijn bij de gemiddelde burger nog niet breed bekend. Dit blijkt onder meer uit een Eurobarometer enquête en een publieke consultatie over de European Area of Skills and Qualifications (EASQ). Daarnaast zijn de huidige initiatieven niet goed afgestemd op ontwikkelingen op het gebied van digitaal leren en internationalisering.

Onderwijs nog onvoldoende afgestemd op arbeidsmarkt

Bent u bekend met instrumenten als EQF, ECTS en ECVET? De huidige kwalificatieraamwerken en kwaliteitszorgsystemen zijn bij de gemiddelde burger nog niet breed bekend.  Dit blijkt onder meer uit een Eurobarometer enquête en een publieke consultatie over de European Area of Skills and Qualifications (EASQ). Daarnaast zijn de huidige initiatieven niet goed afgestemd op ontwikkelingen op het gebied van digitaal leren en internationalisering.

De resultaten van de enquête en van de publieke consultatie werden tijdens een EASQ conferentie toegelicht. De conferentie werd geopend door Jonathan Hill, deputy head of cabinet van Europees commissaris voor Onderwijs Androulla Vassiliou. Hij gaf namens Vassiliou aan dat om de EASQ verder te brengen en de huidige kwalificatieraamwerken, kwaliteitszorgsystemen en andere instrumenten goed te laten functioneren, er vijf zaken moeten gebeuren:

 1. Step up the pace;
 2. Coherence and simplification;
 3. We need more flexibility and we need to take down existing barriers;
 4. New opportunities (internationalisation and learning via ICT);
 5. Ensure that education focuses on the individual, bring policies closer to learners, teachers, etc.

Xavier Prats-Monné, plaatsvervangend directeur-generaal bij DG EAC, liet de resultaten zien van de enquête en de consultatie. Hieruit blijkt onder andere dat:

 • implementatie van het EQF en ECVET gaat te langzaam en er zijn te veel obstakels om onderwijs- en arbeidsmobiliteit mogelijk te maken.
 • de huidige instrumenten niet voldoende bekend en duidelijk zijn. Zo geeft slechts 9 % van de 28.000 ondervraagden aan dat ze het EQF kennen en weet op welke EQF niveau hij of zij is ingeschaald;
 • 95% is van mening dat vaardigheden buiten formeel onderwijs kunnen worden opgedaan, vooral als het gaat om een vreemde taal aanleren en vaardigheden die in verschillende banen kunnen worden gebruikt;
 • nog maar 6% van de ondervraagden heeft ooit in een andere lidstaat gestudeerd, 4% een stage gedaan in een andere lidstaat en 12% gewerkt in een andere lidstaat;
 • 48% van de geënquêteerden aangeeft dat een gezamenlijke definitie van de unit learning outcomes en credits (ECTS en ECVET) wenselijk zou zijn;
 • respondenten vragen om meer nadruk op onderwijs en opleiding en op wat er geleerd wordt dan op het aantal uren dat er les wordt gegeven;
 • de wederzijdse erkenning van kwalificaties tussen de EU en derde landen breed wordt ondersteund.

In algemene zin blijkt uit de consultatie dat de EASQ sterk verankerd moet worden in de Europa 2020 strategie, dat de focus zou moeten liggen op de eindgebruiker en het individu en dat er aan gewerkt moeten worden om de instrumenten eenvoudig in het gebruik te laten zijn.

Tijdlijn
Zodra een nieuwe Europees commissaris voor Onderwijs is aangetreden is de verwachting dat de Europese Commissie begin 2015 een mededeling over de EASQ zal lanceren.

Meer informatie
Persbericht: Education and training is not up to the job, say quarter of Europeans in survey
Special Eurobarometer: European Area of Skills and Qualifications